McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 icon

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19

Reklamlari:Indir 130.18 Kb.
TitleMcMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19
Date conversion10.07.2013
Size130.18 Kb.
TypeDocuments
Source

McMurry 1. Bölüm – “Yapı ve Bağ”

1.19. Aşağıdaki atomların kaç tane değerlik (valens) elektronu vardır?

a) Mağnezyum b) Kükürt c) Brom


1.20. Aşağıdaki elementlerin dış kabuk elektron dizilişini (konfigürasyonunu) yazınız.

a) Sodyum b) Alüminyum c) Silisyum d) Kalsiyum


1.21. Aşağıdaki moleküllerin formülleri ne olabilir?

a) AlCl? b) CF2Cl? c) NI?


  1. Asetonitril’de (C2H3N) karbonla azot arasında üçlü bağ olduğunu düşünerek, asetonitril için bir Lewis (elektron-nokta) yapısı yazınız. Azot atomunun en dış kabuğunda kaç elektron vardır? Kaç tanesi bağ yapımına katılmış (bonding) kaç tanesi katılmamıştır (nonbonding)?
  1. Asetonitrilde her bir karbon atomunun hibritleşmesi nedir? (Problem 1.22)
  1. PVC’nin (polivinilklorür) başlangıç maddesi olan vinilklorür (C2H3Cl) için lewis yapısı ve çizgi-bağ yapısı çiziniz.
  1. Aşağıda çizgi-bağ formülleri verilen yapılarındaki bağ yapımına katılmayan elektronları belirtiniz.

a)b)c)
1.26. Aşağıdaki çizgi-bağ formüllerini molekül formüllerine dönüştürünüz.

a)Aspirin

b)C vitamini

c)Nikotin

d)Glukoz


1.27. Aşağıdaki molekül formüllerini valens kurallarına uyarak çizgi-bağ formüllerine dönüştürünüz.

a) C3H8 b) CH5N

b) C2H6O (2 olasılık) d) C3H7Br (2 olasılık)

e) C2H4O (3 olasılık) f) C3H9N (4 olasılık)


1.28. Aşağıdaki moleküllerdeki her bir karbon atomu için beklediğiniz hibritleşme çeşidi nedir?

a) Propan, CH3CH2CH3 b) 2-Metilpropen, (CH3)2C=CH2

c) 1-Büten-3-in, H2C=CH-C≡CH d) Asetik asit, CH3COOH


1.29. Benzenin geometrik şekli nasıldır ve her bir karbon atomunun hibritleşmesi ne olabilir?Benzen


1.30. Aşağıdaki moleküllerde Belirtilen bağların açılarının ne olmasını beklersiniz ve yapıdaki merkez atomun hibritleşme çeşidi ne olabilir?

a) CH3-O-CH3 molekülündeki C-O-C bağı b) CH3-NH-CH3 molekülündeki C-N-C bağı

c) CH3-NH-CH3 molekülündeki C-N-H bağı b) Asetik asitteki (Problem 1.28d) O=C-O bağı


  1. Aşağıdaki tanımlara uygun yapılar öneriniz.

a) sp2 hibriti yapmış 2 karbon ve sp3 hibriti yapmış 2 karbon içeren yapı

b) Hepsi sp2 hibriti yapmış sadece 4 karbon içeren yapı

c) sp hibriti yapmış 2 karbon ve sp2 hibriti yapmış 2 karbon içeren yapı


1.32. Aşağıdaki formüllerle gösterilebilecek bileşikler yoktur? Neden?

a) CH5 b) C2H6N c) C3H5Br2


1.33. Etanol’de (CH3-CH2-OH) oksijene bağlı karbon atomunu merkeze alarak, molekülü üç boyutlu olarak çiziniz.


  1. Aşağıdaki moleküllerin çizgi-bağ yapısını çiziniz.

a) Karbon-karbon çift bağı ve karbon-azot üçlü bağı içeren akrilonitril, C3H3N

b) İki karbona bağlı bir oksijen içeren etil metil eter, C3H8O

c) Dört karbonlu bir zincir içeren bütan, C4H10

d) Altı karbonlu bir halka ve bir karbon-karbon çift bağı içeren sikloheksen, C6H10


1.35. Sodyum metoksit, NaOCH3, hem kovalent hem de iyonik bağ içerir. Bunun durum hakkında ne düşünüyorsunuz?


1.36. Aşağıdaki moleküllerdeki her bir karbon atomunun hibritleşmesi nedir?

a)Prokain

b)C vitamini


1.37. Aşağıdaki moleküllerdeki belirtilen bağ açılarının ne olması beklersiniz?

a) Anilin’de C-N-H bağı

b) Pridin’de C=N-C bağı

c) Trimetilfosfinde C-P-C bağı


1.38. Aşağıdaki bileşiklerdeki bağları iyonik yada kovalent olarak belirleyiniz.

a) NaCl b) CH3Cl c) Cl2 d) HOCl


1.39. Siklopentin’in kararlı bir yapı olarak elde edilip edilemeyeceğini açıklayınız.Siklopentin


1.40. “Etilendeki bağlayıcı moleküler orbitali iki p orbitalinin üst üste örtüşmesiyle oluşur” cümlesindeki hata nedir?


1.41. Allen’de, H2C=C=CH2, alışılmadık şekilde iki çift bağ yan yanadır. Allendeki σ ve π bağlarını oluşturan orbitalleri gösteren bir çizim yapınız. Merkez karbon atomu sp2 mi yoksa sp hibriti mi yapmıştır? Uçlardaki karbonların hibritleşmesi nedir? Allen için nasıl bir geometrik şekil önerirsiniz?


1.42. Allen (Problem 1.41) yapısal olarak karbon dioksit, CO2, ile ilişkilidir. CO2’deki σ ve π bağlarını oluşturan orbitalleri çiziniz ve karbonun hibritleşmesini belirtiniz.


1.43. Tüm eşleşmemiş elektron çiftlerini göstererek ve işaret edilen atomların hibritleşmelerini belirterek kafeinin Lewis (elektron-nokta) yapısını tamamlayınız.Kafein


1.44. Hemen hemen bütün kararlı organik bileşikler 4 bağ yapan (tetravalent) karbon atomları içerse de, üç bağ yapan (trivalent) karbon atomları içeren türler de vardır. Karbokatyonlar bu türdeki bir bileşik sınıfıdır.Bir karbokatyon


a) Artı yüklü karbon atomunun kaç değerlik elektronu vardır?

b) Karbon atomunun hibritleşmesinin ne olmasını beklersiniz?

c) Karbokatyonun geometrik yapısı nasıldır?


1.45. Karbanyon, eksi yüklü ve üç bağ yapmış karbon içeren bir türdür.Bir karbanyon


a) Karbanyon ile azotun üç bağ yaptığı bileşikler (NH3 gibi) arasındaki ilişki nedir?

b) Eksi yüklü karbon atomunun kaç değerlik elektronu vardır?

c) Karbon atomunun hibritleşmesinin ne olmasını beklersiniz?

d) Karbanyonun geometrik yapısı nasıldır?


^ 1.46. Karbonun iki bağ yaptığı (divalent) türler karbenler olarak adlandırılır. Karbenler kararsız türlerdir. Örneğin, metilen, :CH2, en basit karbendir. Metilendeki eşleşmemiş iki elektron aynı orbitalde yada farklı orbitallerde bulunabilir. Bu iki elektronun aynı yada farklı orbitallerde bulunacakları durumlar için hibritleşme türü öneriniz. Her biri için karbonun orbitallerinin gösterildiği çizimler yapınız.

2.25. Aşağıdaki bağ çizgi formülleri verilen moleküllerin iskelet formüllerini çiziniz.

a)İndol

b)1,3-Pentadien

c)1,2-Diklorsiklopentan

d)Quinon


2.26. Aşağıdaki yapılardaki karbon atomlarına bağlı hidrojenlerin sayısını belirtiniz ve molekül formüllerini (kapalı formüllerini) yazınız.

a)b)c)
2.27. Aşağıdaki her moleküldeki en elektronegatif atomu belirleyiniz.

a) CH2FCl b) FCH2CH2CH2Br c) HOCH2CH2NH2 d) CH3OCH2Li


2.28. Elektronegativite tablosunu kullanarak çiftlerden hangisindeki bağ polaritesinin daha fazla olacağına karar veriniz.

a) H3C-Cl ya da Cl-Cl b) H3C-H ya da H-Cl

c) HO-CH3 ya da (CH3)3Si-CH3 d) H3C-Li ya da Li-OH


2.29. Her molekül için bağ polaritesinin yönünü gösteriniz (Problem 2.28)


2.30. Aşağıdaki moleküllerin hangilerinin dipol momenti vardır? Yönünü belirtiniz.

a)b)c)d)
2.31. Fosgen’in, Cl2C=O, dipol momenti formaldehit’ten, H2C=O daha düşüktür. Bu durumu nasıl açıklarsınız.


2.32. HCl’nin dipol momenti 1.08 D ve H-Cl bağının uzunluğu 136 pm’dir. H-Cl bağının iyonik karakteri nedir?


2.33. Florun elektronegatifliği klordan fazla olmasına rağmen, flormetan’ın (CH3F, μ = 1.81 D) dipol momenti klormetandan (CH3Cl, μ = 1.87 D) daha düşüktür. Açıklayınız.


2.34. Aşağıdaki atomların formal yüklerini hesaplayınız.

a)b)c)d)e)f)
2.35. Aşağıdaki yapı çiftlerinden hangileri rezonans formlarıdır, gösteriniz?

a)b)c)d)
2.36. Aşağıdaki türler için rezonans yapılar çiziniz.

a)b)c)d)e)


2.37. Siklobütadien iki kısa iki uzun bağ içeren dikdörtgen geometrili bir moleküldür. Neden aşağıdaki yapılar rezonans formlar değildirler?
2.38. Alkoller suya benzer şekilde hem asit hem de baz olarak davranabilirler. Metil alkolün, CH3OH, kuvvetli asit olan HCl ve kuvvetli baz olan Na+ -NH2 ile olan reaksiyonunu gösteriniz.


2.39. Asetik asitteki O-H hidrojeni, C-H hidrojeninden daha asidiktir. Neden.Asetik asit


2.40. Aiağıdakilerden hangileri Lewis asidi, hangileri Lewis bazıdır?

a)

AlBr3

b)

CH3CH2NH2

c)

BH3

d)

HF

e)

CH3SCH3

f)

TiCl4


2.41. Problem 2.40’daki moleküllerin elektron-nokta yapılarını eşleşmemiş elektron çiftlerini de göstererek çiziniz.


2.42. Aşağıdaki asit-baz reaksiyonlarının ürünlerini yazınız.

a) CH3OH + H2SO4 ?

b) CH3OH + NaNH2 ?

c) CH3NH3+ Cl- NaOH ?


2.43. Aşağıdaki moleküllerdeki atomların formal yüklerini belirleyiniz.

a)b)c)
2.44. Aşağıdaki maddeleri asitliklerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.

a)Aseton

(pKa=19.3)

b)2,4-Pentadien

(pKa=9)

c)Fenol

(pKa=9.9)

d)Asetik asit

(pKa=4.76)


2.45. Problem 2.44’deki maddelerin hangileri NaOH ile tamama yakın şekilde reaksiyona girecek asitliğe sahiptir? (Suyun pKa’sı 15.74’dür)


2.46. Amonyum iyonu (NH4, pKa = 9.25) metil amonyum iyonundan (CH3NH3+, pKa = 10.66) daha düşük bir pKa değerine sahiptir. Amonyak (NH3) mı yoksa metilamin (CH3NH2) mi daha kuvvetli bazdır? Neden.


2.47. tert-Bütoksit su ile tepkimeye girecek kadar kuvvetli bir baz mıdır? Başka bir deyişle tert-bütoksitin sulu çözeltisi hazırlanabilir mi? tert-bütil alkolün pKa’sı yaklaşık 18’dir.Potasyum tert-bütoksit


2.48. Organik bir baz olan pridin ile organik bir asit olan asetik asidin reaksiyonu sonucu oluşacak ürünlerin yapılarını tahmin ediniz ve elektron akışının yönünü oklarla gösteriniz.
2.49. Aşağıdaki pKa’lar için Ka değerlerini hesaplayınız.

a) Aseton, pKa = 19.3 b) Formik asit, pKa = 3.75


2.50. Aşağıdaki Ka’lar için pKa değerlerini hesaplayınız.

a) Nitrometan, Ka = 5.0 X 10-11 b) Akrilik asit, Ka = 5.6 X 10-5


2.51. 0.050 M formik asit çözeltisinin pH’ı kaçtır. (Problem 2.49)


2.52. Sodyum bikarbonat, NaHCO3, pKa değeri 6.37 olan karbonik asidin (H2CO3) sodyum tuzudur. Problem 2.44’deki maddelerin hangileri sodyum bikarbonatla reaksiyona girebilir?


2.53. Etiketlenmemiş iki şişenin birinde fenol (pKa = 9.9) birinde de asetik asit (pKa = 4.76) olduğu bilinmektedir. Problem 2.52’ye verdiğiniz cevabın ışığında şişeleri tanımlamak için basit bir yol öneriniz.


2.54. Aşağıdaki reaksiyonlarda asit ve bazları belirleyiniz.

a)b)c)d)
2.55. Aşağıda verilen çiftlerin hangileri rezonans yapılardır?

a)b)c)d)
2.56. Aşağıdaki türler için formal yükleri de göstererek mümkün olan rezonans yapılar çiziniz.

a)

Nitrobenzenb)

Ozonc)

Diazometan

2.57. Dimetil sülfon’un dipol momenti μ = 4.4 D’dir. Oksijen ve kükürtün formal yüklerini hesaplayınız ve gözlenen dipol momenti açıklayacak bir geometri öneriniz.Dimetil sülfon


2.58. Asetik asit sülfürik asitle muamele edildiğinde protonlanır. Protonun çift bağlı oksijene ya da tek bağlı oksijene bağlandığı durumda oluşacak türlerin rezonans yapılarını çizerek hangisinin daha kararlı bir yapı oluşacağına karar veriniz.3.23. Aşağıdaki moleküllerdeki foksiyonel grupları işaretleyiniz ve çeşidini belirtiniz.

a)b)c)d)e)f)
3.24. Aşağıda verilen tanımlara uygun yapılar çiziniz (birden çok olasılık vardır).

a) C8H18 formüllü üç izomer

b) C4H8O2 formüllü iki izomer


3.25. C7H16 kapalı formülüne sahip dokuz izomerin yapılarını çiziniz.


3.26. Aşağıdaki her bir sette, hangi yapılar aynı bileşiği, hangi yapılar farklı bileşikleri göstermektedir?

a)b)c)
3.27. Aşağıdaki tanımlara uygun yapılar öneriniz.

a)

Beş karbonlu bir keton

b)

Dört karbonlu bir amin

c)

Beş karbonlu bir ester

d)

Bir aromatik aldehit

e)

Bir keto ester

f)

Bir amino alkol


3.28. Aşağıdakiler için yapılar öneriniz

a)

Bir keton, C4H8O

b)

Bir nitril, C5H9N

c)

Bir dialdehit, C4H6O2

d)

Bir bromalken, C6H11Br

e)

Bir alkan, C6H14

f)

Bir sikloalkan, C6H12

g)

Bir dien (dialken), C5H8

h)

Bir keto alken, C5H8O


3.29. Aşağıdaki tanımlamalara karşılık gelen çizebildiğiniz kadar yapı çiziniz.

a)

C4H8O formüllü alkoller

b)

C5H9N formüllü nitriller

c)

C4H6O2 formüllü dialdehitler

d)

C5H10O formüllü aldehitler

e)

C4H8O2 formüllü esterler

f)

C4H10O formüllü eterler


3.30. Aşağıdakileri içeren yapılar çiziniz.

a)

Bir primer alkol

b)

Bir tersiyer nitril

c)

Bir sekonder bromür

d)

Hem primer ve hem de sekonder özelliği gösteren alkoller

e)

Bir izopropil grubu

f)

Bir quaternal karbon


3.31. Pentanın monobromlu türevlerinin (C5H11Br) hepsini çizip adlandırınız.


3.32. 2,5-Dimetilheksan’ın monoklorlü türevlerinin (C8H17Cl) hepsini çizip adlandırınız.


3.33. Aşağıdaki fonksiyonel grupların her birindeki karbon atomunun hibritleşmesini tahmin ediniz.

a)

Keton

b)

Nitril

c)

Karboksilli asit


3.34. Aşağıdakiler için yapılar çiziniz.

a)

2-Metilheptan

b)

4-Etil-2,2-dimetilheksan

c)

4-Etil-3,4-dimetiloktan

d)

2,4,4-Trimetilheptan

e)

3,3-Dietil-2,5-dimetilnonan

f)

4-İzopropil-3-metilheptan


3.35. Öyle bir bileşik çiziniz ki;

a)

Sadece primer ve tersiyer karbonlar içersin

b)

Hiç primer karbon içermesin

c)

Dört sekonder karbon içersin


3.36. Öyle bir bileşik çiziniz ki;

a)

Hiç primer hidrojen içermesin

b)

Sadece primer ve tersiyer hidrojenler içersin


3.37. Aşağıdaki bileşiklerin her biri için, aynı fonksiyonel gruplara sahip birer izomer çiziniz.

a)b)c)d)e)f)
3.38. Aşağıda adları verilen moleküllerin yapılarını çiziniz.

a)

trans-1,3-Dibromsiklopentan

b)

cis-1,4-Dietilsikloheksan

c)

trans-1-İzopropil-3-metilsikloheptan

d)

Disikloheksilmetan


3.39. Aşağıdaki moleküllerdeki karbon çeşitlerini (1o, 2o, 3o, 4o) belirleyiniz.


a)b)c)d)e)f)
3.40. Aşağıdaki bileşiklerin IUPAC adları nedir?

a)b)c)d)e)f)g)


3.41. C6H14 kapalı formülüne sahip beş izomerin adlarını yazınız.


3.42. Aşağıdaki adlandırmalarda neden yanlışlık olduğunu açıklayınız.

a)

2,2-Dimetil-6-etilheptan

b)

4-Etil-5,5-dimetilpentan

c)

3-Etil-4,4-dimetilheksan

d)

5,5,6-Trimetiloktan

e)

2-İzopropil-4-metilheptan

f)

cis-1,5-Dimetilsikloheksan


3.43. Aşağıdakiler için yapılar ve IUPAC adları öneriniz.

a)

Bir dimetilsiklooktan

b)

Bir dietildimetilheksan

c)

Üç metil grubu bağlı bir siklik alkan

d)

3-Metilbütil bağlı bir alkan


3.44. Aşağıdaki bileşiklerin IUPAC adlarını veriniz.

a)b)c)d)e)


3.45. Altıgen yapıyı kullanarak 1,3,5-trimetilsikloheksan’ı çiziniz. Bu yapının kaç tane cis – trans izomeri olabilir?


3.46. Aşağıdaki bileşik çiftlerinin yapısal, fonksiyonel grup izomeri yada stereoizomer olup olmadığını belirtiniz.

a)

cis-1,3-Dibrosikloheksan ve trans-1,4-dibrosikloheksan

b)

2,3-Dimetilheksan ve 2,5,5-dimetilpentan

c)
3.47. cis-1,2-Dibromsiklopentan’ın iki yapısal izomerini çiziniz.


3.48. trans-1,3-Dimetilsiklobütan’ın bir stereoizomerini çiziniz.


3.49. Malik asit, C4H6O5, elmadan izole eliden bir bileşiktir. İki eşdeğer gram baz ile reaksiyona girdiğinden bir dikarboksilli asittir.

a) Olası beş yapı çiziniz.

b) Malik asit bir sekonder alkol ise, yapısı nasıldır?


3.50. Siklopropan ilk kez 1,3-dibrompropan ile sodyum metalinin reaksiyonuyla hazırlanmıştır. Siklopropanın oluşum reaksiyonunu düşünerek aşağıdaki reaksiyonun ürününü tahmin ediniz. Ürünün nasıl bir geometride olmasını beklersiniz? (Molekül modelini yapmaya çalışınız)
3.51. Formaldehit, H2C=O, kullanışlı bir doku koruyucu olduğundan tüm biyologlar tarafından bilinir. Saf olduğunda formaldehit trimeri olan trioksana dönüşür, C3H6O3. Trioksan gariptir ki hiç karbonil grubu içermez. Yapının kapalı formülü C3H5BrO3 olan sadece bir monobrom türevi olasıdır. Trioksan için bir yapı öneriniz.


3.52. Mentol’ün dört cis – trans izomeri vardır. Aşağıda bunlardan biri gösterilmiştir. Diğer üçünü çiziniz.
3.53. Formülü C5H10 olan beş sikloalkan çiziniz.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconBağ uzunluğu Bent kuralı bağ enerjisi kuvvet sabiti dipol moment

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconBAĞ DOKUSU SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. Şenol Ertürkoğlu BAĞ DOKUSU ÇEŞİTLERİ

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconYAPI EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconI. BÖLÜM–GENEL BİLGİLER VE KURUMSAL YAPI

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconBelgeleme
1. /bag/MESLEK DERSLERШ/ALKOLLЪ ШАKШLER TEKNOLOJШSШ/ALKOLLЪ ШАKШLER TEKNOLOJШSШ-E.doc

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconTeknik Eğitim Fakültesi Yapı-Yapı Res. Öğret

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconTek. Eğit. Fak. Yapı -Yapı Res.Öğret

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconYAPI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconBARAN İZOLASYON YAPI FİRMASININ “ YAPI SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI; PASİF EVLER “ isimli ldv Projesi

McMurry Bölüm – “Yapı ve Bağ” 19 iconBağ-Kemik Uzm.Öğr

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents