SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL icon

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL

Reklamlari:Indir 445 b.
TitleSİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL
Date conversion27.02.2013
Size445 b.
TypeDocuments
Source


SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

 • Prof. Dr. Sena ERDAL

 • erdal@cumhuriyet.edu.tr


SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

 • Sindirim sisteminin yapısı

 • Gastrointestinal motilitenin genel prensipleri

 • Gastrointestinal fonksiyonun sinirsel kontrolü

 • Gastrointestinal kanal hareketleri

 • Gastrointestinal dolaşımSİNDİRİM SİSTEMİ

 • İnsan, yaşam için gerekli enerjiyi ancak besinlerdeki kimyasal maddelerden alabilir.

 • Sindirim sisteminin görevi karbonhidrat, yağ, protein gibi başlıca besin maddeleriyle, su ve elektrolitlerin vücuda alınmasını sağlamaktır.Besin maddeleri kanaldan geçirilirken:

 • Besin maddeleri kanaldan geçirilirken:

 • Mekanik olarak parçalanır

 • Kimyasal olarak sindirilir

 • Basit moleküllerine ayrıştırılır

 • Gerekli ve yararlı olanlar emildikten sonra artıklar dışarı atılır.Sindirim sistemini üç bölümde inceliyoruz;

 • Sindirim sistemini üç bölümde inceliyoruz;

 • 1- Besinin sindirim kanalı içinde yürütülmesi (GI motilite)

 • 2- Sindirim sıvılarının salgılanması ( GI sekresyon)

 • 3- Sindirilen besin maddeleri,su ve elektrolitlerin emilmesi (GI absorbsiyon)Sindirim kanalında meydana gelen olaylar sindirim,sekresyon,absorbsiyon ve motilite^ SİNDİRİM SİSTEMİNİN YAPISI

 • Erişkinde yaklaşık 9 m uzunluğundaki sindirim kanalı fibromüsküler yapıda olup, yer yer işlevine uygun olarak farklılaşma gösterir.

 • Sindirim kanalı ağız, farinks, özofagus, mide, ince ve kalın barsaklar ile anüsten oluşur.

 • Sindirime yardımcı yapılar dişler, tükrük bezleri, pankreas, karaciğer, safra yolları ve safra kesesidir.^ SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ BAŞLICA SFİNKTERLER

 • Hipofaringiyal - Üst özofagus sfinkteri

 • Kardia - Gastro özofageal sfinkter

 • Pilor

 • Anal sfinkterler

 • İleoçekal sfinkter

^ Gİ MOTİLİTENİN TEMEL PRENSİPLERİ

 • GI kanalın kesitinde başlıca şu tabakalar yer alır;

 • 1- Seroza

 • 2- Longitidunal (uzunlamasına) kas tabakası

 • 3- Sirküler (dairesel) kas tabakası

 • 4- submukoza

 • 5- mukoza

^ Gİ DÜZ KAS LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Boyları 200-500, çapları 2-10 mikron olan 1000 kadar paralel liften oluşan demetlerdir.

 • Kas lifi demetleri arasında çok sayıda yarık bileşkenler (gap bağlantılar) bulunur. Bunlar elektriksel sinyallerin bir liften diğerine kolayca geçişini sağlarlar.

 • Demetler gevşek bağ dokusu ile birbirinden ayrılmaktadır. Ancak birçok noktada birbirleriyle kaynaştığı için bir ağ oluştururlar. Böylece her kas tabakası bir sinsityum gibi çalışır.^ GASTROİNTESTİNAL MOTİLİTENİN GENEL PRENSİPLERİ

 • Gastrointestinal kanalın düz kasları hemen hemen devamlı bir elektriksel aktivite içindedir. Bu aktivite genellikle

 • 1- Yavaş dalgalar

 • 2- Sivri potansiyeller

 • olmak üzere iki dalga tipi gösterir .

^ Gİ KANALDAKİ KONTRAKSİYONLAR

 • 1-Tonik kontraksiyonlar Besinlerin karıştırılması ve peristaltik olarak itilme hızını, segment içindeki devamlı basıncın miktarını,sfinkterlerdeki tonik kontraksiyonlarda barsak içeriğinin hareketine karşı sfinkterlerin gösterdiği direncin derecesini belirler.

 • 2-Ritmik kontraksiyonlar Gl yolda bazen 15-20/dk, bazen de 2-3/dk kez oluşurlar. Bunlar Gl yolda besinin karıştırılması ve yürütülmesi gibi devirli görevlerin yerine getirilmesini sağlarlar.^ GASTROİNTESTİNAL FONKSİYONUN SİNİRSEL KONTROLÜ

 • İntrensek innervasyon

 • Ekstrensek innervasyon

 • Nörotransmitterler

 • Gastrointestial refleksler^ İNTRENSEK İNNERVASYON

 • Enterik sinir sistemi temel olarak 2 pleksustan oluşur:

 • 1- Longitidunal ve sirküler kas tabakaları arasında yer alan myenterik veya Auerbach pleksusu

 • 2- Submukozada yer alan submukozal ya da meissner pleksusu.

 • Myenterik pleksus temel olarak gastrointestinal hareketleri kontrol ederken, submukozal pleksus başlıca gastrointestinal sekresyonları ve lokal kan akımını kontrol eder.

Sindirim kanalının yapısı^ İNTRENSEK İNNERVASYON-MYENTERİK PLEKSUS

 • Myenterik pleksus uyarıldığı zaman ortaya çıkan etkiler:

 • a- Artmış tonik kontraksiyon veya barsak duvarının tonusunun artması,

 • b- Ritmik kontraksiyonların yoğunluğunda artma,

 • c- Kontraksiyon ritminin hızında artma,

 • d- Peristatik dalgaların hızlanmasına neden olan uyarıcı dalgaların ileti hızında artma.^ İNTRENSEK İNNERVASYON-SUBMUKOZAL PLEKSUS

 • Submukozal pleksus myenterik pleksusun tersine her bir küçük barsak segmentinin iç duvarındaki kontrolden sorumludur.

 • Duysal sinyallerin çoğu, pleksusta toplanarak lokal intestinal sekresyona, lokal absorpsiyona ve submukozal kasın lokal kontraksiyonuna yardımcı olur.^ ENTERİK SİNİR SİSTEMİNDE BULUNAN BAŞLICA PEPTİDLER

EKSTRİNSEK İNNERVASYON

 • Gİ kanal çok yaygın bir parasempatik ve sempatik innervasyona sahiptir.

 • Parasempatikler (kolinerjik etki) genellikle barsak düz kaslarının aktivitesini artırır,

 • Sempatikler (noradrenerjik etki) düz kas aktivitesini azaltırken sfinkterler de kontraksiyona neden olur.

^ PARASEMPATİK İNNERVASYON

 • Kranial ve sakral olmak üzere iki kısma ayrılır.

 • Kranial parasempatikler hemen tamamen vagus sinirleri içinde seyreder.

 • Sakraller ise m.spinalisin 2,3 ve 4. sakral segmentlerinden doğarlar ve pelvik sinirler içinde kalın barsağın distal yarısına giderler.

 • Parasempatik liflerin postgangliyonik nöronları myenterik ve submukozal pleksus içinde yerleşmişlerdir.^ SEMPATİK İNNERVASYON

 • Medulla spinalisin Torakal 5 ile Lumbar 2 arasındaki segmentlerden çıkarlar.

 • Sempatikler genellikle gastrointestinal kanalın bütün kısımlarını aynı derecede innerve ederler.

 • Sempatik sinir sonlarından norepinefrin salgılanır ve gastrointestinal kanalın aktivitesinde inhibisyona neden olur.^ SEMPATİK İNNERVASYON

 • Nörepinefrin etkisini iki yolla oluşturur:

 • 1- Düz kas üzerine direkt etki ile yaptığı hafif inhibisyon

 • 2- Enterik sinir sistemi nöronlarına güçlü inhibitör etkisi

 • Böylece sempatik sistemin kuvvetle uyarılması gastrointestinal kanalda besinin hareketini durdurabilir.^ BARSAĞIN AFFERENT SİNİR LİFLERİ

 • Barsaktan, nöron gövdeleri enterik sinir sistemi içinde bulunan bir çok afferent duysal sinir lifi çıkmaktadır.

 • Bu sinirlerin stimülasyonu:

 • a- Barsak mukozasının iritasyonu, b- Barsağın aşırı gerilmesi,

 • c- Barsakta özel bazı kimyasal maddelerin bulunmasıyla olur.Nöron gödesi enterik sinir sistemi içinde olup, aksonları ekstrinsik sinirler yoluyla prevertebral gangliyonlarda yani, çölyak, mezenterik ve hipogastrik gangliyonlarda sonlanan afferent lifler.

 • Nöron gödesi enterik sinir sistemi içinde olup, aksonları ekstrinsik sinirler yoluyla prevertebral gangliyonlarda yani, çölyak, mezenterik ve hipogastrik gangliyonlarda sonlanan afferent lifler.Nöron gövdeleri medulla spinalisin arka kök gangliyonlarında yada kraniyal sinir gangliyonlarında bulunan afferent lifler. Bu lifler sinyallerini sempatik yada parasempatik sinirlerle aynı sinir trunkusları içinde, direkt olarak medulla spinalis yada beyin sapına iletirler.

 • Nöron gövdeleri medulla spinalisin arka kök gangliyonlarında yada kraniyal sinir gangliyonlarında bulunan afferent lifler. Bu lifler sinyallerini sempatik yada parasempatik sinirlerle aynı sinir trunkusları içinde, direkt olarak medulla spinalis yada beyin sapına iletirler.^ GASTROİNTESTİNAL REFLEKSLER

 • Gastrointestinal kanalın kontrolünde önemli olan üç tip refleks oluşur ;

 • 1-Tümüyle enterik sinir sistemi içinde oluşan

 • 2- Barsaklardan prevertebral sempatik gangliyonlara giden ve buradan geriye, kanala dönen sinyallerle gelişen refleksler: gastrokolik, enterogastrik, kolonoileal refleksler vs.

 • 3- Barsaktan kaynaklanan, medulla spinalis yada beyin sapından kanala dönen refleksler: ağrı refleksleri, defekasyon refleksleri vs.GASTROİNTESTİNAL KANAL HAREKETLERİ

 • Gastrointestinal kanalda 2 tip hareket meydana gelir.

 • a- ilerletici hareketler (peristaltizm)

 • b- Karıştırıcı hareketler

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconSİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconHücre fizyolojisi, otonom ve periferik sinir sistemi, Sindirim sistemi fizyolojileri, Dolaşım sistemi fizyolojisi

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconFZY-5010 İLERİ SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconMETABOLİZMA DERS KURULU SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconFZY-2020 SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconSİNDİRİM SİSTEMİ

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconSİNDİRİM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconSİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconSİNDİRİM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ-1

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Sena ERDAL iconMRF 4030 SİNDİRİM SİSTEMİ İLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents