1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? icon

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir?

Reklamlari:Indir 0.83 Mb.
Title1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir?
Page8/8
Date conversion06.12.2012
Size0.83 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Referans:  Kadın Doğum Konu kitabı sayfa 378 ve sayfa 365

 

  

93. Vajinal doğum sırasında verteks prezentasyonunda olan bir fetüs, doğum kanalında ilerlerken gerçekleşen kardinal hareketlerden hangisi başın çıkmasını sağlar?

A) Angajman

B) İç rotasyon

C) Dış rotasyon

D) Fleksiyon

E) Ekstansiyon


Yanıt – E


Oxiput anteriör geliş veya küçük fontanel gelişi olarak da bilinen normal doğumda, fetus vaginal kanal geçerken, belli hareketleri peşpeşe yaparak geçer. Bu hareketler ve anlamları aşağıdaki gibidir.

1. Angajman: Biparietal çapın, pelvik girim düzlemini aşması ile başlar, bu çapın interspinal pelvik çapa ulaşması ile sonlanır ve flexion başlar.

2. Fleksiyon: Suboxiputa bregmatik çapın mid pelvise uyum sağlaması amacı ile yapılır.

3. İnternal iç rotasyon: Sırt ve oxiput öne gelsin diye yapılır.

4. Çıkımda defleksiyon (Ekstansiyon) : Başın doğum kanalından çıkması için yapılır.

5. External dış rotasyon: Omuzların kurtarılması için yapılır.

6. Ekspulsiyon: Plasenta ve eklerinin ayrılması için yapılır.

 

Referans:  Algoritma sayfa 289

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 220 soru 17

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 248 soru 176

 

^ 94. Turner sendromunda, aşağıdaki anomalilerden hangisinin sıklığında artış beklenmez?

A) Boyunda lenfödem

B) Boyunda kistik higroma

C) Mental gerilik

D) Aort koarktasyonu

E) At nalı böbrek

 

Yanıt – C


Turner sendromunda mental retardosyon yoktur.

Mental rotardasyon, Kleinfelter sendormu, Down sendromu ve mikrosefali gibi durumlarda ortaya çıkar.

Turner sendromunun stigmaları

•   En karakteristik özelliği 1.50’yi geçmeyen boydur.

•  Pterygium coli (yele ense), kısa boyun, kubitus valgusları vardır

•  Memelerin gelişmemesi, kısa ama geniş metatars kemikleri (özellikle 4. metakarpta kısalık), kalkan göğüs, parmak ve tırnak anomalileri olabilir

•   Ekstremitelerde ödem (periferik ödem) doğumdan hemen sonra fark edilebilir.

•   Düşük kulaklar, nevüsler, hipertansiyon ve epikantus katlanması vardır

•   Renk körlüğü ve KVS anomalileri olabilir (en sık görülen aort koarktasyonu)

•   Üriner sistem anomalileri olabilir (en sık görülen at nalı böbrek)

•   GİS anomalileri olabilir

•   Otoimmün hastalıklarda artış vardır (Hashimato tiroiditi, Adisson hastalığı ve vitiligo).

•   Kistik higroma  

 

Referans:  Kadın Doğum Konu kitabı sayfa 90

Algoritma sayfa 78

 

 

^ 95. Oogonia ve oositlerin sayısal olarak en fazla olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntrauterin 8. hafta

B) İntrauterin 20. hafta

C) Yenidoğan dönemi

D) Puberte öncesi çocukluk dönemi

E) Menarş

 

Yanıt – B


Primitif Yolc Salkta oluşan ilkel cinsiyet hücreleri yani primordial germ hücreleri, intrauterin hayatın 6. haftasında, göç yolu ile over veya testisi oluşturacak bir potent gonad taslağına ulaşırlar. Eğer o kişide 46XX karyogramı varsa, bu ilkel hücreler, bipotent gonad taslağının korteksine invaze olur ve ooganialara farklılaşırlar. Bunan sonra 20. haftaya kadar hızlı bir mitoz olayı ile sayılarını 7.000.000’a çıkarırlar. 3. ayın sonunda sayıları artmış bu ooganialarda 1. Mayoz bölünmeler başlar. Birinci mayozu başlayan ooganialar artık primer oosite dönüşürler.

20 haftadan başlayarak menapoza kadar olan dönemde, bu yapıların sayısı genetik bir nedenle ve genetik bir şifreye bağlı olarak sürekli azalır ve menapozda sıfırlanır.

Yeni doğan bir kız çocuğunda sayıları 400.00, 45 yaşında bir kadında sayıları 8.000’dir. Gebelik KOK kullanmak veya anovulasyonlu siklusların varlığı bu atreziyi engellemez.

 

Referans:  Kadın Doğum Konu kitabı sayfa 15

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 34 soru 103 (bire bir gibi)

 

^ 96. Postmenopozal östrojen-progestin kombine hormon replasman tedavisinin aşağıdakilerden hangisinin sıklığını azalttığı gösterilmiştir?

A) Lenfoma

B) Serviks kanseri

C) Meme kanseri

D) Over kanseri

E) Kolorektal kanser

 

Yanıt – E


HRT tedavisi:

· Kolerektal kansere karşı koruma sağlar. Zaten HRT tedavisinin görülme sıklığını azalttığı tek kanser budur. Bu korumayı, safra tuzlarının barsağa akışını ve barsak florasını yeni baştan düzenlediği için yapar.

· Meme kanserini artırır

· Over kanserlerini etkilemez. Sadece overin endometroid tümörünü artırdığı iddia edilir.

· Serviks kanseri ve lenfomalar üzerine etkisi yoktur.


^ Referans:  Algoritma sayfa 94

Kadın Doğum Konu kitabı sayfa 99

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 111 soru 124 (birebir soru)

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 104 soru 88

Benzer soru nisan 2002 TUS’unda soruldu

 

 

^ 97. Aşağıdakilerin hangisinde görülen kanserlerin evre tayini, tedavi amaçlı cerrahi girişim öncesi klinik yöntemlerle yapılabilir?

A) Serviks

B) Endometriyum

C) Vulva

D) Over

E) Fallop tüpü

 

Yanıt – A


Servikal kanser klinik olarak evrelenir.

^ Referans:  Algoritma sayfa 175
Kadın Doğum Konu kitabı sayfa 301 
Novak gynecology 2007, sayfa 1407
Kadın Doğum Algoritma 20 Sayfa 176


  

98. Sağlabium majör üzerinde 2 cm lik tümör bulunan 75 yaşındaki bir kadın hastadan alınan biyopside invaziv yassı hücreli karsinom saptanmıştır.
Bu hastada yayılım olması beklenen ilk lenf nodu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Femoral

B) İnguinal

C) Eksternal iliak

D) Obturator

E) Paraaortik

 

Yanıt – B


Vulva kanseri:

 • % 90’ını yassı hücreli kanserdir.

 • En sık labium majusa lokalize olur.

 • Çoğu başlangıç lezyonu atipik hiperplastik distrofilerdir.

 • Başlangıçta komşuluk yolu ile yayılır ve belli bir büyüklüğü aşınca (2 cm) lenfatik yayılıma geçer.

 • Lenfatik yayılımı belirleyen büyüklük dışında iki faktör daha vardır. Bunlardan birincisi invazyon derinliği, ikincisi ile lokalizasyondur.

 • Lenfatik yayılım öncelikle inguinal lenf bezlerine olur. Sonra femoral lenf bezleri tutulur. Eğer Clouget nodu aşılırsa, derin pelvik lenf bezlerine metastaz gerçekleşir.

 • Yalnız bazen, nadir de olsa, ürethra üzerinde bir lokalizasyon varlığında veya rektuma kanser ulaştığında, bu sıra bozulur. Direkt olarak, obturatuar lenf bezi başta olmak üzere, derin pelvik lenf bezlerine metastaz gerçekleşir.

 • Kontrlateral lenfatik yayılım gösterebilir.

 

Referans:  Algoritma sayfa 185

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 342 soru 95

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 348 soru 131

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 356 soru 173

 

 

^ 99. Aşağıdakilerden hangisi kontrasepsiyon amaçlı kullanılan depo medroksiprogesteron asetatın yan etkilerinden biri değildir?

A) Menoraji

B) Kilo artışı

C) Sıvı retansiyonu

D) Depresyon

E) Baş ağrısı


Yanıt – A


MPA’nın yan etkileri:

·         İnjeksiyondan bir süre sonra başlayan, şiddet ve süresi önceden bilinemiyen bir progesteron kaçak kanaması yapar. Bu kanama giderek durur ve süresi önceden bilinemeyen amenore oluşur. Bu kanamalar menorji olarak adlandırılamaz çünkü siklik değildirler. Kaldı ki menorajilerde mutlaka bir organik neden vardır. MPA’nın yaptığı kanama ise hormonal etyolojilidir.

 • Baş ağrısı

 • İştahta açılma kilo alma

 • Sıvı retansiyonu (ödem)

 • Depresyon

 • Fertilitenin geri dönüşünde gecikme

 • Memelerde hassasiyet

 • Osteoporoz riskinde artış

 • Follikül kisti oluşumunda artış

 • Cushingoid yüz ve akne

 • İskemik kalp hastalığı rikinde artış

 • Periferik insülin direncinde artış

 

Referans:  Algoritma sayfa 133 soku kitabı sayfa 172 soru 213

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 141 soru 50

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 148 soru 85

Kadın Doğum Soru kitabı sayfa 158 soru 141

Kadın Doğum Soru kiitabı sayfa 166 soru 182

 

 

100. Aşağıdaki kontraseptif yöntemlerden hangisinin kullanılması kadında üriner enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir?

A) Erkek kondomu

B) Kombine oral kontraseptif hap

C) Rahim içi araç

D) Diyafram

E) Spermisidal vajinal tablet

 

 

Yanıt – D


Diyafram:

 • Koruyuculuğu %80’dir. Spermisid ajanlar ile ve doğru kullanıldığı takdirde %94 koruyuculuğa erişir.

İyi Yönleri:

 • Serviks kanserine karşı koruyucudur.

 • Cinsel ilişki ile geçen hastalıkların bir kısmına karşı koruyucudur.

 • Sistemik etkisi yoktur.

Kötü Yönleri:

 • Takması çıkarması zordur.

 • Toksik şok sendromu olasılığını artırır.

 • Üriner infeksiyon olasılığını artırır.

 • Kauçuk veya spermisid ajana karşı vaginal allerji gelişebilir.

 • Anaeorobik vajinit olasılığını artırır.

 • Vaginal ülserasyonlar yapabilir.

 • Rektum ve mesanede basıya bağlı ağrı yapabilir.

 • Uptimal koruma sağlanması için, ilişkiden 6 saat sonra çıkartılması gerekir ki bu da kadında rahatsızlık yapabilir.

Ülkemizde hemen hemen hiç kullanılmayan bir yöntemdir.

 

Doğru cevap diafram olmakla beraber, spermisidal ajanlarda E.coli bakteriürisine yol açmaktadırlar. Bu nedenle soru üriner sistem enfeksiyonu olarak değil de sistit olarak sorulsa idi daha doğru olacaktı.
1   2   3   4   5   6   7   8

Reklamlari:

Similar:

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? icon2- Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? icon1-Aşağıdakilerden hangisi muhtemelen ivmelenemez? Sabit bir süratle hareket etmekte olan bir cisim

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconSORU-CEVAP Aşağıdaki anti-aritmik ilaçlardan hangisi sınıf III’ e ait değildir?

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconSORU-CEVAP Aşağıdaki reseptörlerden hangisi uyarılınca Gq proteini ile kenetlenerek fosfolipaz C enzimini aktive eder?

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconAçık bir fonksiyon olsun f

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconF(n) ve g(n) fonksiyon çiftleri verilmiştir. Her bir şık için f(n

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconESH, Hemogram, idrar tahlili KC fonksiyon testleri Renal fonksiyon

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconSoru 1- Dalma atakları nedeniyle müracaat eden bir hastada absans ya da kompleks parsiyel nöbeti ayrımında en önemli veridir?

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconAşağıdaki tabloda, bir spor merkezine gelen 50 kişinin bazı ölçümleri yer almaktadır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki istenenleri yapınız

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir? iconSORU-CEVAP 1- Böbrek yetmezliği olan renal diyaliz hastasında, serum kalsiyum düzeylerini idame ettirmek için aşağıdaki vitamin D preparatlarından hangisi tercih edilir?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents