MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ icon

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

Reklamlari:Indir 34.91 Kb.
TitleMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
Date conversion08.06.2013
Size34.91 Kb.
TypeYönergesi
Source

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

ALIMLARI BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen fakülte / yüksekokullar / meslek yüksekokulları bölüm / programlarına ayrılan yabancı öğrenci kontenjanları dahilinde Mustafa Kemal Üniversitesine yapılacak başvurular ile kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektedir.
Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Yönerge;

a) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun,

b) Yüksek Öğretim Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli Genel Kurulu toplantısında alınan Kararlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite : Mustafa Kemal Üniversitesini,

b) Rektörlük : Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

c) Senato : Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ç) YÖS : ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

d) MKÜYÖS : Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

e) SAT I : Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen sınavı (Scholastic Aptitude Test),

f) GCE : İngiltere’de üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education),

g) ACT : Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American College Testing),

h) ABITUR : Alman Bakalorya Sınavı,

ı) IB : Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate),

i) TAWJIHI : Ürdün üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,

j) BACCALAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

k) BACCALAUREAT FRANÇAIS: Fransa üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

l) AL-SAHADA : Suriye üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

m) AL-TAHANAWIYYA: Libya üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

n) GAOKAO : Çin Halk Cumhuriyeti üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,

o) TCS : Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları sınavı,

p) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Türkiye’de eğitim öğretim yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC uyruklu olmayan; çift uyruklu olanlardan ise uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti ve/veya KKTC olmayan öğrenci adayını,

r) Yönerge : Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesini,

ifade eder.

^ İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları -Kayıt


Başvuru ve gerekli belgeler

Madde 4 (1) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecektir.

(2) ^ Başvuru yapmak isteyenlerin

a) T.C. Uyruklu olanlar (Lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç).

b) KKTC uyruklu olanlar (Orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç).

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (Lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında Yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç).

d) Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular (Orta öğrenimin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç).

e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar.

f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

(3) Yabancı Uyruklu öğrenci alımlarına ilişkin açıklamalar her yıl mayıs ayı içerisinde  üniversitenin web sayfasında duyurulur. Başvurular ilan edilen tarihlerde rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığına elektronik ortamda, posta yolu ile ya da kişisel olarak yapılır. Başvuruların kabul süresinde evrakların üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır.

(4) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede; MKÜYÖS, YÖS, SAT-1, GCE, ACT, IB, TAWJIHI, BACCALAUREAT LIBANAIS, BACCALAUREAT FRANÇAIS, AL-SAHADA, AL-TAHANAWIYYA, GAOKAO sınavları, puanların eşit olması halinde ise TÜBİTAK bilim ödülleri dikkate alınır.

(5) Başvurular, aşağıdaki belgelerin aslı ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya adayların ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’nun onaylı kopyaları ile yapılır;

a) Yabancı öğrenciler için başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir),

b) Lise diploması: Lise diplomasının İngilizce ya da Türkçe onaylı kopyası veya lise son sınıfta olanlar için o yıl mezun olabileceğini gösterir belge,

c) Resmi not belgesi (Not durum belgesi): Adayların, lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse  Türkçe’ye çevrilmiş onaylı kopyası da  not durum belgesi  ile birlikte sunulmalıdır),

d) Son iki yıla ait sınav sonucunun (MKÜYÖS, YÖS, SAT-I, GCE, ACT, TAWJIHI, TCS, GAOKAO), diploma notunu gösterir belgenin (BACCALAUREAT FRANÇAIS, BACCALAUREAT LIBANAIS, AL-SAHADA, AL-TAHANAWIYYA, ABITUR) veya TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

e) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,

f) Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,

g) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),

h) Üzerinde başvuru yapan adayın yazışma adresi yazılı zarf.


^ Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar

Madde 5 - (1) Adaylardan başvuru için aşağıdaki MKÜYÖS, YÖS ve eşdeğer sınavlardan alınan asgari taban puanlar ve koşullar aranır.

a) MKÜYÖS veya YÖS sınavlarından en az 40 standart puan,

b) SAT I’dan en az 1000 toplam puan,

c) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan,

d) GCE (General Certificate Educatıon / A Level Sertificate) sınavından (en az 2 ders)

A Level Sertifikası,

e) IB (International Baccalaureate) uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,

f) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan,

g) BACCALAUREAT FRANÇAIS (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olanlar,

h) Ürdün ve Filistin’de yapılan TAWJIHI sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

ı) Lübnan’da yapılan BACCALAUREAT LIBANAIS (Bakalorya) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olanlar,

i) AL-SAHADA, AL-TAHANAWIYYA (Suriye, Libya Bakaloryası), fen dalında (Scientific Stream), mühendislik ve mimarlık fakülteleri bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

j) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavı (GAOKAO)’nda başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

k) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS )”nda en az 50 puan,

l) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alanlar.


^ Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 6 - (1) Yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanlar, her yıl tüm programlar için ilgili anabilim dalları tarafından belirlendikten sonra Senato tarafından onaylanır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilir Mustafa Kemal Üniversitesi’ne başvuran yabancı öğrenci adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere / programlara yerleştirme işlemleri rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için adaya hak tanımaz. Kontenjanlara başvuru olmaması halinde veya kontenjanın dolmaması halinde ilgili kontenjanlar diğer bölüm/program kontenjanlarına eklenebilecektir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte / yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul esaslarındaki ölçütlere göre yapılır.

(3) T.C.Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince hazırlanan 2009 YÖS Kılavuzu’nun 22. maddesi gereğince bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde bu şart aranmaz. Bu yerleştirmede programlardaki mevcut kontenjanların, % 10’u hiç Türkçe bilmeyen adaylara, % 10’u yurtdışında en az “B” seviyesinde Türkçe öğrenerek gelen adaylara, % 10’u ise Türkçe bilgisi hangi seviyede olursa olsun Türk asıllı adaylara ayrılır.


^ Yapılacak Sınavlar ve Sonuçların Duyurulması ve Kayıt

Madde 7 - (1) Mustafa Kemal Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul Programlarına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için yedi (7) ayrı test uygulayacaktır. Bu testlerden biri “Temel Bilgiler Testi” olup adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan genel yetenek sorularından oluşmaktadır. Diğerleri ise adayların “Matematik (M)”, “Fizik (F)”, “Kimya (K)”, “Biyoloji (B)”, “Sosyal (S)” ve “Dil (D)” alanlarında bilgilerini ölçmeyi amaçlayan testlerdir. Adaylar tercih edeceği programa göre Temel Bilgiler Testi (T) ile beraber diğer testlerden en az ikisini cevaplayıp, tercih edeceği program için gerekli olan taban puanı almış olmalıdır. Adayların girdiği testlere göre puan türleri hesap edilir. Bu hesaplamanın esasları rektörlük tarafından seçilen komisyonca belirlenir ve sınav puan türlerine ağırlık oranları ise MKÜYÖS Sınav kılavuzunda yer alır.

Bu testler dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır.

(2) Adaylardan Fakülte ve Yüksekokulların belirledikleri puana eşit veya üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme puan ve tercih sırasına göre ülke kontenjanları da dikkate alınarak puanı yüksek olan adaydan başlamak üzere tercih sırasına göre asil adaylar belirlenir. Bölüm için belirlenmiş kontenjan sayısını geçmemek kaydıyla puan ve tercih sırasına göre yedek adaylar belirlenir.

Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. Yedek olmak istemediğini beyan eden aday, alt sıralardaki tercihlerine puanına göre asil aday olarak yerleştirilir.

(3) Başvuru sonuçları internet ortamında üniversitenin web sayfasında (www.mku.edu.tr)  duyurulur.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara rektörlük tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

(5) Kayıtlar ilan edilen tarihler arasında üniversite öğrenci işleri daire başkanlığınca yapılır.


^ Kayıt için gerekli belgeler

Madde 8 - (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan yada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",

b) MKÜYÖS, YÖS veya dengi sınav belgesinin aslı,

c) Adayın pasaportunun aslı ve pasaport bilgilerinin Türkçeye çevrili onaylı fotokopisi,

d) Katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen miktarda yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e) YÖS’e Türkiye içinde giren ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmiş olup üniversitemize kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

f- Türk asıllı olanlar bakanlar kurulunca belirlenen katkı payı miktarını TL (Türk Lirası) cinsinden yatıracağından pasaportlarında milliyetin belirtilmediği durumlarda Türk asıllığını belgelemek için büyükelçiliklerinden, konsolosluklarından, ataşeliklerden veya dayanışma derneklerinden aldıkları belge,

g- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

h- İkametgah belgesi

ı- Yabancı uyruklu kimlik numarası,

i- 12 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı).


^ Türkçe yeterlilik düzeyleri

Madde 9 - (1) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

A Düzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B Düzeyi: Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini “A” Düzeyine çıkarmak zorundadır.

C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç olmak üzere bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görerek seviyesini “A” veya “B” Düzeyine çıkardıktan sonra öğrenimine başlayabilir. Türk asıllı olanlar (belgelemek şartıyla) öğrenime başlayabilir, ancak Türkçe kursları almalıdır. Bununla birlikte mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini “A” Düzeyine çıkarmak zorundadır.

(2) YÖS sonucuyla yerleştirilen öğrenciler için Türkçe düzeyi, aldığı Türkçe puanı doğrultusunda belirlenir. MKÜYÖS veya diğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri ise eğitim fakültesi Türkçe Bölümü tarafından yapılacak “Türkçe yeterlik sınavı” sonucuna göre saptanır.

(3) Türkçe yeterlik düzeyi “C” olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır (Türk asıllı olduklarını belgeleyenler hariç). Bir yılın sonunda “A” veya “B” düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan öğrenci işleri daire başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda “A” veya “B” düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya üniversitemizce açılacak olan Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olmayanların üniversite ile ilişiği kesilir.


Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi

Madde 10 - (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Üniversitemiz “Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından yapılacak olan Yabancı dil yeterlik sınavına girer. Sınavı geçemeyen öğrenci bir yıl hazırlık sınıfında eğitim görür. Başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim öğretim yönetmeliği

Madde 11 - (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda “Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem görürler.


Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 12 - (1) 25.05.2011 tarih ve 11-2 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımları Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - (1) Bu Yönerge hükümleri Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconT C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconKASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconKARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconSAKARYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ( YÖS)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconT. C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJAN LİSTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconT. C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YAZ OKULU MİSAFİR ÖĞRENCİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ iconGaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme ve Sınav Yönergesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents