KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ icon

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Reklamlari:Indir 1.95 Mb.
TitleKASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Page6/19
Date conversion19.05.2013
Size1.95 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

^ 4.6- İdari Personel


2008 yılına 158 idari personel ile başlanmıştır.Yıl içerisinde 11 personel açıktan atama, 7 personel kurumlar arası naklen atama, 2 personel akademik kadrodan idari kadroya kurum içi nakille gelmiştir. Böylece idari personel sayısı 178’e ulaşmıştır. Ancak, 2008 yılı içerisinde 4 personelimizin başka kurumlara geçiş yapması, 2 personelimiz emekli olması ve 3 personelimizin istifa etmesi sonucunda idari personel sayımız 169’a düşmüştür. İdari kadroda doluluk oranı %33.53’ dür.


Tablo- 20 İdari Personelin Kadro ve Sınıflara Göre Dağılımı
Dolu

Boş

Toplam

Genel İdari Hizmetleri

119

203

322

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4

15

19

Teknik Hizmetleri Sınıfı

20

41

61

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

-

-

-

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

-

1

1

Din Hizmetleri Sınıfı

-

-

-

Yardımcı Hizmetler

26

75

101

Toplam

169

335

504

Grafik-2


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu


Tablo- 21 İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yükseklisans ve Doktora

Kişi Sayısı

20

37

67

42

3

Yüzde

11,83

21,90

39,64

24,85

1,78^ 4.8- İdari Personelin Hizmet Süreleri


Tablo- 22 İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
1-3 Yıl

4-6 Yıl

7-10 Yıl

11-15 Yıl

16-20 Yıl

21-Üzeri

Kişi Sayısı

60
15

27

24

32

Yüzde(%)

37,97
9,50

17,09

15,19

20,25^ 4.9- İdari personelin Yaş İtibariyle Dağılımı


Tablo- 23 İdari Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı
21-25

26-30

31-35

36-40

41-50

51-Üzeri

Kişi Sayısı

34

33

22

28

44

8

Yüzde (%)

20,12

19,53

13,02

16,57

26,03

4,735)- SUNULAN HİZMETLER


^ 5.1- Eğitim Hizmetleri


Kastamonu Üniversitesinde, kadrolarında bulunan 56 öğretim üyesi olmak üzere toplam 181 öğretim elemanı ile 2007 -2008 eğitim-öğretim döneminde 73 öğrenciye yükseklisans ve doktora, 2934 öğrenciye lisans, 4277 öğrenciye önlisans düzeyinde eğitim-öğretim verilmiştir.


5.1.1- Öğrenci Sayıları


Tablo- 24 Birimler Bazında Kız-Erkek Öğrenci Dağılımları

^ BİRİMİN ADI


I. Öğretim

II. Öğretim

Toplam

Genel Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Fakülteler

1070

1304

2374

228

332

542

1298

1636

2934

Yüksekokullar

172

344

516


172

344

516

Enstitüler

43

41

84


43

41

73

Meslek Yüksekokulları

1561

521

2082

1088

591

1679

2649

1112

3761
2846

2210

5056

1316

923

2221

4162

3133

7295


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


Tablo- 25 Eğitim Birimleri Bazında Öğrenci Dağılımı

Öğrenci Sayıları

Birimin Adı

I. Öğretim

II. Öğretim

Toplam

Genel Toplam
E

K

Top.

E

K

Top.

Erkek

Kız

^ EĞİTİM FAKÜLTESİ

771

1090

1861

228

332

560

999

1422

2421

^ FEN EDEBİYAT FAK.

176

172

348


176

172

348

^ ORMAN FAKÜLTESİ

123

42

165


123

42

165

B.E.S.Y.O

142

93

235


142

93

235

^ KASTAMONU M.Y.O.

1513

424

1937

1022

513

1535

2535

937

3472

^ SAĞLIK Y.O.

30

251

281


30

251

281

CİDE M.Y.O

33

62

95

52

47

99

85

109

194

^ İNEBOLU M.Y.O

15

35

50

14

31

45

29

66

95TOPLAM

2803

2169

4972

1316

923

2239

4119

3092

7211


Tablo- 26 Enstitü Bazında Öğrenci Dağılımı

^ 2008 Yılı Enstitü Öğrenci Sayıları

Birimin Adı

Yüksek Lisans

Doktora

Toplam

Genel Toplam
E

K

Top.

E

K

Top.

Kız

Erkek

^ FEN BİLİMLERİ ENS.

25

18

43
43

^ SOSYAL BİL.ENS.

18

23

41
41

TOPLAM

43

41

84
84

Grafik-3


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
Grafik-4


5.1.2- Öğrenci Kontenjanları


Tablo- 27 Öğrenci kontenjanları ve Doluluk Oranı

^ BİRİMİN ADI

ÖSS

Kontenjanı

ÖSS Sonucu Yerleşen

Boş

Kalan

Doluluk Oranı

Fakülteler

700

698

2

%99,71

Yüksekokullar

132

132

0

%100

Meslek Yüksekokulları

1880

1801

79

%95,80

TOPLAM

2712

2631

81

%97,01


^ 5.1.3- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Tablo- 28 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yükseklisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı

^ Enstitülerdeki Öğrencilerin Yükseklisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı


Birimin Adı


Programı

Yüksek Lisans

Yapan Sayısı

Doktora Yapan

Sayısı


TOPLAM

Tezli

Tezsiz

Fen Bilimleri Ens.

İlköğretim Mat. Eğitimi

55

Fen Bilimleri Ens.

İlköğretim Fen Bil. Eğit.

77

Fen Bilimleri Ens.

Fizik

55

Fen Bilimleri Ens.

Orman Mühendisliği

88

Fen Bilimleri Ens.

Orta Öğrt. Fen ve Mat. Al.Eği. Fiz. Ö.
7
7

Sosyal Bilimler Ens.

Tarih, Yakınçağ Tarihi

55

Sosyal Bilimler Ens.

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğit.

33

Sosyal Bilimler Ens.

Eğitim Yönetimi, Teftişi Plan. Ve Ek.

55

Sosyal Bilimler Ens.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
28
28

TOPLAM
38

35
73


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


5.1.4- 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları


Tablo- 29 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Eğitim Birimleri Bazında Dağılımı

FAKÜLTE/YUKSEKOKUL

5/a

5/b

5/c

5/d

5/b

Toplam

Uyarma

Kınama

Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma

Bir Veya İki Yarıyıl Uzaklaştırma

Çıkarma

^ EĞİTİM FAKÜLTESİ

1


 

1

^ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

30 

 21 

 

56

^ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU
1
47

^ GENEL TOPLAM

31

22

5

4

2

64


^ 5.1.5- 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayıları


Tablo- 30 Mezun Olan Öğrencilerin Eğitim Birimleri Bazında Dağılımı

FAKÜLTE/YUKSEKOKUL


^ I. ÖĞRETİM


II. ÖĞRETİ

2007 ARTIŞ ORANI (%)


Öğrenci Sayısı


Mez. Oranı (%)


Öğrenci Sayısı


Mez. Oranı

(%)

^ EĞİTİM FAKÜLTESİ

713

85

359

90

-5,31

^ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

48

8341,18

^ ORMAN FAKÜLTESİ

39

77-37,10

^ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

56

88-31,71

^ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YUKSEKOKULU

21

67-34,38

^ KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

533

55

274

59

18,71


5.2- İDARİ HİZMETLER


5.2.1- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Hizmetleri


 • Üniversitemizin 2010-2014 yıllarına ait stratejik plan çalışmalarının koordinasyonu ve diğer destek hizmetleri Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi tarafından yürütülmüş olup, Aralık-2008 yılı sonunda plan tamamlanarak Rektörlük Makamının onayını müteakip 23.01.2009 tarihinde Başkanlığımız tarafından Maliye Bakanlığı’na ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na gönderilmiştir.

 • Üniversitemize 2008 yılı Bütçe Kanunu ile toplam başlangıç ödeneği olarak, 24.922.000.-YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ödenek eklemesi veya ödenek aktarması şeklinde eklenen ödenek miktarı 8.676.980.-YTL, başka bir birime aktarma şeklinde yapılarak düşülen ödenek miktarı yani tenkis edilen kısım 1.146.180.-YTL dir. 2008 yılı itibariyle toplam ödenek miktarımız 32.452.800.-YTL dir. Bu ödenek miktarının tamamı serbest bırakılmıştır. 2008 yılı Aralık ayı sonuna kadar 18.470.390.- YTL harcanmıştır.^ KASTAMONU ÜNVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


 • Ocak ayında 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair BKK’ na göre, Üniversitemizin bir önceki mali yılın yatırım bütçesinin 4.dönem gerçekleşme raporları, DPT’den gelen cetveller dikkate alınarak YÖK, DPT ve İl Koordinasyon Kurulu’na sunulmuştur.
 • Şubat ayında Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe tebliğine göre Üniversitemiz 2008 yılı ayrıntılı harcama ve finansman programı hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur

 • Maliye Bakanlığınca mart ayında icmal düzeyinde vize edilen ayrıntılı harcama programları tertipler düzeyinde onaylanarak, birimlere gönderilmiştir.

 • Üniversitemiz 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair BKK, 5018 S.K 25.maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 24 md. göre, 2008 yılının yatırım değerlendirme raporu mart ayında hazırlanarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT ve YÖK ‘e sunulmuştur.

 • Nisan ayının başında 2’nci 3 aylık ödenekler serbest bırakılmıştır. Nisan ayında yatırım uygulama raporları DPT’ye, 1.Dönem yatırım bütçesinin gerçekleşme raporları YÖK’e sunulmuştur.

 • 5018 sayılı kanunun 16. maddesine göre en geç Haziran ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak, 2008 yılının Temmuz ayında Üniversitemizin 2009-2011 yıllarını kapsayan üç yıllık bütçe kanun tasarısı düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur.

 • 5018 sayılı kanunun 16. maddesine göre en geç Haziran ayının sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesine uygun olarak, 2008 yılının temmuz ayında Üniversitemizin 2009-2011 yıllarını kapsayan üç yıllık yatırım bütçe teklifleri hazırlanmış ve DPT’ ye sunulmuştur.

 • 5018 sayılı kanunun 30. maddesine uygun olarak, Üniversitemiz 2008 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak üst yöneticinin onayı ile temmuz ayında kamuoyuna açıklanmıştır.

 • Eylül ayında Maliye Bakanlığı ile 2009 yılının bütçe görüşmeleri, DPT ile yatırım bütçelerinin görüşmeleri yapılmıştır.

 • 2008 yılında 46 adet aktarma işlemi, 31 adet ödenek ekleme işlemi ve 2 adet bütçe iptal işlemi olmak üzere toplam 79 adet bütçe işlemi gerçekleştirilmiştir.

 • 2008 yılında kişilerden alacaklara ilişkin 31 yeni dosya açılmış olup, 19.641.- YTL kayıtlara alınmış ve 16.110 YTL tahsil edilmiştir.

 • 2008 yılında Üniversitemiz gelirleri takip ve tahsil hizmetleri yürütülmüştür.

 • Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi gereğince, 2008 mali yılı içerisinde Başkanlığa ön mali kontrole tabi işlemlere ilişkin toplam 23 dosya intikal etmiş olup; ön mali kontrolü yapılarak varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanmış, 23 adet dosyaya olumlu görüş verilmiştir.

 • Başkanlığımızda 2008 yılında 6305 adet yevmiye kaydı yapılmıştır.

 • 2008 yılında 87 adet de avans verilmiştir.

 • 2008 yılı sonu itibari ile 17 adet takipte icra dosyası bulunmaktadır.

 • Üniversitemiz 2008 yılı kurumlar vergisi, vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulunduğu Kastamonu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 12 adet beyanname düzenlenerek 968.006.- YTL vergi ödemesi yapılmıştır.


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


5.2.2- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının Hizmetleri

 • Proje kapsamında, kampus çalışmalarının 1. etabını oluşturan Derslik ve Merkezi Birimlerin (3 adet Derslik ve Kafeterya) projeleri ODTÜ MATPUM’a hazırlatılmıştır.

 • 1994 yılı yatırım bütçesinde yer alan Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı işleri, 1995 yılında Gazi Üniversitesi tarafından 30.000.000.- TL keşif bedeli üzerinden yıllara sari olarak ihale edilmiş ancak 1996 yılında Başbakanlık tarafından yayınlanan 27 sayılı genelge doğrultusunda işleme tabi tutulmuş, 1996 yılından 2008 yılına kadar söz konusu proje için herhangi bir ödenek tahsisi yapılmayarak proje yatırımının bütçesinde stok proje olarak yer almıştır. Yeni yerleşke alanında yüksekokulların yeri belirlenerek projelerde değişikliğe gidilmiş, hazırlanan yeni mimari, betonarme projelere göre binanın aplikasyonu yapılarak temel atma aşamasına gelinmiştir.

 • Proje çerçevesinde gerçekleştirilen Kastamonu Meslek Yüksekokulu ve inşaatları tamamlanan Kapalı Spor Salonunun kesin kabulü, kondisyon salonunun ise geçici kabulü yapılmıştır.

 • 2008 yılında yatırım bütçesine konulan proje çerçevesinde Sağlık Meslek Yüksekokulu inşaatı, yeni yerleşkemizde başlamıştır.

 • Rektörlük Hizmet Binası 2008 yılında hazırlatılan restorasyan, tesisat ve elektrik projeleri doğrultusunda ihale edilmiştir.

 • Üniversitemiz Kampus çalışmaları kapsamında, 650 dönüm arazi kamulaştırılma aşamasına getirilmiştir.^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

5.2.3. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASÜSEM)
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi


Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 2008 yılı içerisinde Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermek amacı ile hizmete girmiştir.


Merkezin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlara ve bireylere yönelik eğitim programları;


 • Genel İngilizce Kurs Programı (5 aşamalı)

 • Özel amaçlı Yabancı Dil Kursları

 • Yöresel El Sanatları Beceri Programı

 • Genel Muhasebe Programı

 • Pazarlama ve Satış Yönetimi

 • Diksiyon ve Hitabet Programı

 • Halkla İlişkiler

 • Yönetici Asistanlığı ve Sekreterlik

 • Çocuk Gelişimi Programı

 • SPSS ve AUTOCAT (Bilgisayar Destekli) Sertifika Programı

 • Avrupa Birliği Proje Çevirimi (PCM) Eğitim Programı

 • Turizm ve Otelcilik Yönetim Sertifika Programı

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı

 • Temel Hemşirelik Uyguluma seminer Programı


^ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU


 • Beceri Kazandırma Programları

Resim Kursu

Ahşap Uygulama Kursu

Heykel ve Seramik Kursu

Klasik Ebru Teknikleri Kursu

Bağlama-Saz Kursu

Klasik Gitar Kursu

 • Bireysel Gelişim Programları

Türk Halk Oyunları

Fotoğrafçılık Kursu

Temel Tenis Teknikleri Kursu

Tiyatro ve Dama Kursu


^ 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Reklamlari:

Similar:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde yürütülecek olan TOLEW

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönerge

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE KASTAMONU

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKOSGEB KASTAMONU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCI LİSTESİ (15. 10. 2012-20. 11. 2012)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconT. C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconT. C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconKastamonu Üniversitesi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconT. C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ iconEK: 1 T. C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ icon38. 56 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents