TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ icon

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Reklamlari:Indir 186.66 Kb.
TitleTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Date conversion01.02.2013
Size186.66 Kb.
TypeDocuments
Source

TAŞINIR MAL
YÖNETMELİĞİ(SÜREÇ AKIM ŞEMASI)


HAZIRLAYAN


SUAT AKSU

Tanımlar


Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

………………………….


f) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

g) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

ğ) Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,

h) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

ı) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

i) Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları,

o) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,


Sorumluluk

^ MADDE 5- (1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.
^

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri


MADDE 6- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.


^

Taşınır konsolide görevlileri


MADDE 7- (1) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide görevlisi belirlenir.


(2) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.
^

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları


MADDE 8- (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.


(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.


(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

^

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri


Madde 6- ……………………..

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.A – GİRİŞ İŞLEMLERİ


B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

150 Kodunda kayıtlı malzemeler

Tüketim Malzemeleri Defteri

^


Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

(Mad. 30)


A – GİRİŞ İŞLEMLERİ


^ Taşınır İşlem Fişi

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar

Harcama Birimi

Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi

^

Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve Sayıştaya bildirilmesiMADDE 38- (1) Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı ambarlara birer kod numarası verilir.

a) Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci grup (00.00.00.00) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısını gösterir. Bakanlık saymanlık otomasyon sistemini (say2000i) kullanan idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır.

b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.

(2) Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır.


(3) Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştaya göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilir.


^ GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu idareleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod numaralarını tespit ederek Sayıştaya bildirmek zorundadırlar.
^ Analitik Bütçe Kurumsal Düzeyi


(I DÜZEY)


Harcama Birimi

Say2000i

Kodu

( II DÜZEY)

Harcama

Birimi

Bünyesinde

Bulunan

Ambar

KoduHarcama Birimi Adı

38.35.02.04

904

01

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

38.35.02.07

907

01

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.

38.35.02.09

909

01

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk.

38.35.30.30

511

01

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

38.35.33.30

561

01

Tıp Fakültesi

38.35.35.30

851

01

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu

38.35.36.30

853

01

Sağlık Hizmetleri MYO

38.35.38.30

591

01

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

38.35.40.40

301

01

Fen Bilimleri Enstitüsü

38.35.42.42

321

01

Fen Edebiyat Fakültesi

38.35.43.43

481

01

Mühendislik Fakültesi

38.35.50.54

531

01

Sosyal Bilimler Enstitüsü

38.35.53.52

371

01

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

38.35.55.57

221

01

Devlet Konservatuarı Yüksekokulu

38.35.57.50

803

01

Zonguldak MYO

38.35.43.46

501

01

Bartın Orman Fakültesi

38.35.57.52

805

01

Bartın MYO

38.35.44.42

551

01

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi

38.35.47.41

802

01

Karabük MYO

38.35.52.51

291

01

Ereğli Eğitim Fakültesi

38.35.47.40

801

01

Alaplı MYO

38.35.53.56

341

01

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım F.

38.35.57.51

804

01

Safranbolu MYO

38.35.57.53

806

01

Devrek MYO

38.35.57.54

807

01

Çaycuma MYO

38.35.00.02

902

01

^ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK ÜST YÖNETİM)

38.35.02.02

922

01

ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK)

38.35.02.03

903

01

^ SAVUNMA UZMANLIĞI

38.35.02.05

905

01

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

38.35.02.10

211

01

^ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

38.35.02.11

911

01

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

38.35.02.13

913

01

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

38.35.02.24

924

01

^ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

38.35.45.40

808

01

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

38.35.48.49

301

01

^ FEN BİLİMLERİ MERKEZLERİ

38.35.57.55

809

01

GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU

38.35.60.55

242

01

^ SOSYAL BİLİMLER MERKEZLERİ

38.35.60.56

231

01

BÖLÜMLER

38.35.35.31

852

01

^ KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULUKamu idarelerince yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması


MADDE 11- (1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.


Satın alınan taşınırların giriş işlemleri


MADDE 15- (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.


(2) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için,

Taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.

Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler.

Diğer birimlerden alınan fişler, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış

Mad.15 (Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için)


Toplu alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir

Kendi adına Taşınır alınan birim tarafından ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve toplu alım yapan birime gönderilir.

Toplu alımı yapan birim tarafından ilgili birimlerden gelen TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler

Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİYLE de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
1


2


3 4


5

^ BİLİMSEL PROJELERDEN YAPILAN ALIMLARDA TAŞINIR İŞLEMLERİ


Alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir (Analitik Bütçede BAP ödenekleri hangi harcama birimi altında yer alıyorsa o birim tarafından )
Bilimsel projelerden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve alım yapan birime gönderilir.1


2

3Bilisel projelerden yapılan alımla ilğili olarak proje yöneticisinin bağlı olduğu birim tarafından düzenlenen ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ödeme emri belgesine bağlanarak Muhasebe birimine gönderilir.4

5Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir.

İlgili birim tarafından bilimsel projeler kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.

TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANM ASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER^ Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu esas ve usuller, TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere TÜBİTAK tarafından belirlenen projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile denetiminde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

………………..

Tanımlar

Madde 3- Bu esas ve usullerde geçen;

……………

İhale Yetkilisi: Bu esas ve usullere göre belirlenen harcama yetkilisini,

Harcama Yetkilisi: Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına göre yürütülen projelerde Kurumun projeden sorumlu olmak üzere belirlenen harcama yetkilisini; diğer projelerde proje yürütücüsünü,

Gerçekleştirme Görevlisi: Kamu Kurumları Araştırma Projeleri Destekleme Programına göre yürütülen projelerde proje yürütücüsü; diğer projelerde proje yürütücüsü tarafından öncelikle proje personeli arasından, olmadığı takdirde ise Birim personeli arasından görevlendirilen kişi veya kişileri,

Müşteri: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla proje yürütücüsü kurum/kuruluşları TÜBİTAK’ın onayına sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını, süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleşmesini, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile müştereken imzalayan, TÜBİTAK’a ilgili mevzuat kapsamında destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Başkanlıkla eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluşunu,


^ Gider Belgeleri, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 9- Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler ilgili Kurum adına proje adı belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı tarafından “ Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır” şerhi düşülerek imzalanır.

Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde Kurumun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak Kurum ayniyatına kaydedilir. Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerde proje kapsamında satınalınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak malzeme ve cihazların mülkiyeti TÜBİTAK’ın onayı ile müşteriye devredilebilir.

^ Giderin Gerçekleştirilmesi ve Ödeme

Madde 10- Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri bu esas ve usuller ile genel hükümler çerçevesinde Kurumun ilgili birimleri tarafından yerine getirilerek, proje gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise Kurumun harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç iki işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

^ Muhasebe İşlemleri

Madde 11- Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, Kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda Kurumların tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine göre izlenir.

^ TÜBİTAK PROJELERİNDEN YAPILAN ALIMLARDA TAŞINIR İŞLEMLERİTÜBİTAK projelerinden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve bir nüshası Muhasebe İşlem Fişine bağlanarak Muhasebe birime gönderilir.
Kurumun TÜBİTAK Projeleri ile ilgili işlemlerini yürüten birimce Alım yapılarak proje yöneticisinin bağlı olduğu birime gönderilir.1


3


2

Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir. dayanarak,4
TÜBİTAK projelerinden alımı yapılan dayanıklı taşınırla ilgili olarak düzenlenen ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNE dayanarak, Dayanıklı Taşınırın Kurum adına giriş kaydı Muhasebe Birimince yapılır.
İlgili birim tarafından TÜBİTAK projeleri kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.^ DPT PROJELERİNDEN YAPILAN ALIMLARDA TAŞINIR İŞLEMLERİ


Alımı yapan birim tarafından taşınırlar ilgili birime gönderilir (Analitik Bütçede DPT ödenekleri hangi harcama birimi altında yer alıyorsa o birim tarafından )
DPT projelerinden proje yöneticisi adına yapılan alım için ilgili birim tarafından ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenir ve alım yapan birime gönderilir.1


2

3DPT projelerinden yapılan alımla ilgili olarak proje yöneticisinin bağlı olduğu birim tarafından düzenlenen ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ödeme emri belgesine bağlanarak Muhasebe birimine gönderilir.4

5Proje yürütücüsü tarafından Taşınır İstek Belgesi ile dayanıklı taşınır talep edilir.

İlgili birim tarafından DPT projeleri kapsamında alımı yapılan dayanıklı taşınır proje yürütücüsüne Zimmet Fişi düzenlenerek teslim edilir.
Kullanım suretiyle çıkış

^ MADDE 23- (1) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir.

(Makine Teçhizat ve Demirbaşların Giriş ve Çıkış işlemleri )

Alımı yapan birim tarafından taşınırlar için ^ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ düzenlenerek giriş yapılır.2

1^ İSTEMDE BULUNAN BİRİM

Taşınır İstek belgesi ile istem yapar


Alımı yapan birimce

— kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için Zimmet Fişi ile

— oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi ile

Çıkış işlemi yapılır.
^ ZİMMETTEN DÜŞMEI - Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi;Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince 3 Nüsha Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Düzenlenir.2

1Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine

İkinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir


^ 3— kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için Zimmet Fişi
ile

— oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi ile

Çıkış işlemi yapılır.
^ ZİMMETTEN DÜŞMEII - Taşınırın İlgili Kişinin Zimmetinden Düşerek Başka Bir Kişiye Verilmesi veya oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesinden düşerek başka bir birime verilmesi


Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince

— kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için ^ Zimmet Fişi veya

— oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi

Düzenlenerek bu fişlerin alt kısımları doldurulur ve İlgililerin zimmetinden düşüm yapılır.2


İlgililerin zimmetinden düşülen Dayanıklı Taşınırların başka kişi veya servislere verilmesi halinde;

— kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için ^ Zimmet Fişi ile

— oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi Düzenlenir
1


— kişilere teslim edilen dayanıklı taşınırlar için düzenlenen Zimmet Fişi veya

— oda, servis, atölye için yapılan teslimlerde Dayanıklı Taşınırlar Listesi Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Teslim edilir.
^

Devir suretiyle çıkış


MADDE 24- (1) Kamu idarelerince Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.


(2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.


(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.

Ambarlar arasında Tüketime yönelik Taşınır işlemlerine ilişkin akım şeması^ İSTEMDE BULUNAN BİRİM


Taşınır İstek belgesi ile istem yapılır
1


2


3Birim içinde Tüketime yönelik Taşınır işlemlerine ilişkin akım şeması


^ ALT BİRİM / SERVİS / KİŞİ

Taşınır İstek belgesi ile istem yapılır


HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN

— Taşınır işlem fişi ile çıkış yapılır
12


^

Taşınır yönetim hesabı


MADDE 34- (1) Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.


(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur.

a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı

b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,

c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.


(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir:

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilince onaylanmış cetvellerin:

1) Bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte, Sayıştaya gönderir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştaya gönderilir.

2) Bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir.

Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.
^

Taşınır kesin hesabı


MADDE 35- (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır.

(2) İlçedeki harcama birimlerinden alınan taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe taşınır konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir. Cetvelin bir nüshası malî yılı takip eden ikinci ayın onbeşine kadar ildeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(3) İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının onbeşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(4) Bölge teşkilatı olan kamu idarelerindeki taşınır konsolide görevlileri bölgedeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek oluşturduğu Bölge Merkezi Taşınır Hesap Cetveli ile bölgeye bağlı illerden aldıkları İl Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlerler.


(5) İki nüsha olarak düzenlenen İl/Bölge Taşınır Hesabı Cetvellerinin birer nüshaları, malî yılı takip eden Nisan ayının onbeşine kadar merkezdeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(6) Dış temsilciliklerde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini Şubat ayının onbeşine kadar merkezdeki konsolide görevlisine gönderirler.


(7) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, merkezdeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek Merkez Taşınır Hesap Cetvelini, dış temsilciliklerden aldığı Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek ise Dış Temsilcilikler Taşınır Hesap Cetvelini oluştururlar.


(8) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, Merkez Taşınır Hesap Cetveli ile İl/Bölge/Dış Temsilcilikler Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle kamu idaresinin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelini hazırlarlar.


(9) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.


(10) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.


Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanır ve Bir nüshasını Sayıştaya gönderir Bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir.

Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ….. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır.

İdari Birimler

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri


MYO

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri

^ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ


Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 3 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Hazırlanır

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 1 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına GönderilirHarcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Muhasebe Birimine Gönderilir ve Bu birim tarafından onaylanır ve Harcama Birimine gönderilir


Taşınır Konsolide Görevlisince Üniversitenin Taşınır Kesin Hesabı Hazırlanır
^ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 1 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ve Üniversite Taşınır Kesin Hesabı Sayıştaya gönderilir
Taşınır Konsolide Görevlisince Üniversitenin Taşınır Kesin Hesabının 1 Nüshası Maliye Bakanlığına gönderilir


Merkez Harcama Birimleri

— Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri


^ TAŞRA TEŞKİLATI OLAN KAMU İDARELERİNDE TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ


ENVANTER İŞLEMLERİ

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Harcama birimlerince; 150 ile 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/06/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir.


(2) Muhasebe birimlerince; daha önce 150 ile 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan değerler 30/06/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen taşınırlar 01/07/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır.


(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.

MADDELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ


YÖNETMELİĞİN YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİRECEK MADDELER


^

Belge ve cetveller


MADDE 10- (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.

a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yıl başında “1”den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır.

Aşağıda belirtilen taşınırlardan;

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,

4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri,

için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi zorunludur. Ciltlemeye tabi tutulacak süreli yayınlarda ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde işlem yapılır.

f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar tutanakta gösterilir.

Bu tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12): Bu tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

^

Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu


MADDE 13- ……………….


(3) Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

Yetki


MADDE 39- (1) Bakanlık;

……………………..

f) Harcama yetkililerinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için tutar belirlemeye,


yetkilidir.


^ GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu idareleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod numaralarını tespit ederek Sayıştaya bildirmek zorundadırlar.


^ GEÇİCİ MADDE 2- (1) Harcama birimlerince; 150 ile 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/06/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir.


(2) Muhasebe birimlerince; daha önce 150 ile 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan değerler 30/06/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen taşınırlar 01/07/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır.


(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.


^ GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu idareleri tarafından 01/01/2006 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ayniyat Talimatnamesi veya Ayniyat Talimatnamesine dayanılarak çıkarılmış özel yönetmeliklerinin hükümlerine göre sonuçlandırılmış olan taşınır işlemleri, mevzuatına uygun olarak yapılmış kabul edilir.


(2) Diğer düzenleyici mevzuatta Ayniyat Talimatnamesine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

31.12.2007 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİRECEK MADDELER


^

Taşınır yönetim hesabı


MADDE 34- (1) Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.


(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur.

a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı

b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,

c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,

ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.


(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir:

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilince onaylanmış cetvellerin:

1) Bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte, Sayıştaya gönderir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştaya gönderilir.

2) Bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir.

Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

^

Taşınır kesin hesabı


MADDE 35- (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır.


(2) İlçedeki harcama birimlerinden alınan taşınır yönetim hesabına ilişkin cetveller ilçe taşınır konsolide görevlilerince konsolide edilerek iki nüsha İlçe Taşınır Hesabı Cetveli düzenlenir. Cetvelin bir nüshası malî yılı takip eden ikinci ayın onbeşine kadar ildeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(3) İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının onbeşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(4) Bölge teşkilatı olan kamu idarelerindeki taşınır konsolide görevlileri bölgedeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek oluşturduğu Bölge Merkezi Taşınır Hesap Cetveli ile bölgeye bağlı illerden aldıkları İl Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlerler.


(5) İki nüsha olarak düzenlenen İl/Bölge Taşınır Hesabı Cetvellerinin birer nüshaları, malî yılı takip eden Nisan ayının onbeşine kadar merkezdeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.


(6) Dış temsilciliklerde bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini Şubat ayının onbeşine kadar merkezdeki konsolide görevlisine gönderirler.


(7) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, merkezdeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek Merkez Taşınır Hesap Cetvelini, dış temsilciliklerden aldığı Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek ise Dış Temsilcilikler Taşınır Hesap Cetvelini oluştururlar.


(8) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, Merkez Taşınır Hesap Cetveli ile İl/Bölge/Dış Temsilcilikler Taşınır Hesabı Cetvellerini konsolide etmek suretiyle kamu idaresinin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelini hazırlarlar.


(9) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.


(10) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.Diğer hükümleri 01/07/2007 tarihinde,


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI “Taşınır Mal Yönetmeliği”

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTaşınır Mal Yönetmeliği

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTaşınır mal yönetmeliği eğitim

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ iconTaşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Hazırlayan

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents