T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü icon

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü

Reklamlari:Indir 205.81 Kb.
TitleT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü
Page5/5
Date conversion29.12.2012
Size205.81 Kb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5

^ Başvuru sahibi veya müdafisinin dosyaya erişimi

İdari yargıya başvuranın kendisi veya müdafisi tarafından dosyası incelenmek istendiğinde dosyadaki “GİZLİ” yada “HİZMETE ÖZEL” kaydı olmayan belgeler ile kişi hakkında karar verilmesine etkisi olmayan iç yazışmaların dışında kalan aşağıdaki evrakların incelenmesine olanak tanınacaktır;

 • Başvuru sahibine tebliği yapılan tebliğ-tebellüğ belgeleri,

 • İltica/sığınma müracaat ve ön görüşme formu,

 • Başvuranın deklerasyonu,

 • İltica-sığınma mülakat formu,

 • Mülakat raporu,

 • Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı raporu,

 • Başvuranın başvurusuna ilişkin sunduğu bilgi ve belgeler,

 • İltica/sığınma başvurusu hakkında Bakanlıkça verilen ilk karar,

 • İltica/sığınma başvurusu hakkında Bakanlıkça verilen nihai karar,

 • Başvuran hakkında yabancılara ilişkin genel hükümler çerçevesinde Bakanlıkça verilen karar,

Belirtilen evrakın başvuranın kendisi veya müdafisi tarafından incelendiğine dair bir tutanak yapılarak dosyasına konacaktır.

Talebi halinde dosyasında bulunan, sadece olumsuz ilk ve nihai kararın bir sureti başvuru sahibine veya müdafisine verilecektir.

Ancak dosyadaki bilgiler kişisel bilgiler olduğu, kamuoyuna açıklanmaması gerektiği, yalnızca idari yargıda savunma amaçlı olarak kullanabileceği, açıklanması veya bu bilgilerin yetkisiz üçüncü şahıslara verilmesi halinde hukuki sorumluluk doğuracağı, yabancıya ve varsa bu bilgileri inceleyen avukatına tebliğ edilecektir.

^ 13. Resen İkamet İzni Verilmeyecek Haller

Bilindiği üzere, iltica/sığınma yönetmeliğin 6’maddesine göre iltica / sığınma başvurusunda bulunan kişilerin talepleri hakkında ilk kararı vermek için Valiliklere henüz yetki devri yapılmadığından, ilk ve nihai karar İçişleri Bakanlığınca verilecektir.

Uluslararası korumanın istismar edilmemesi ve gerçek manada uluslararası korumaya ihtiyacı olanların tespit edilebilmesi için;

 • Türkiye’de yabancı statüsünde yasal olarak ikamet etmekte iken ikamet sebebi ortadan kalktığı için (çalışma izin süresi biten, öğrenimini tamamlayan, ikamet izin süresi biten, vize muafiyet süresi biten vb.) ülkemizden terk etmesi gerekirken başvuruda bulunanlara,

 • Yabancı statüsünde yasal ikameti devam ederken suç işlediği için sınır dışı edilmesine karar verildikten sonra başvuruda bulunanlara,

 • Türkiye’de yasadışı bulunduğundan dolayı, güvenlik birimlerince yakalanmasını müteakip başvuruda bulunanlara,

 • Türkiye’de yasadışı göçe karıştığından veya işlediği bir suçtan dolayı sınır dışı edilenlerden veya ülkemize girmesi men edilenlerden her nasılsa tekrar Türkiye’ye girenlerden başvuruda bulunmak isteyenlere,

 • Türkiye’den yasadışı yollardan çıkış yapmak isterken yakalandıktan sonra başvuruda bulunanlara,

 • İşlediği bir suç nedeniyle ceza evinde iken veya tahliye edildikten sonra başvuruda bulunanlara,

 • Daha önce iltica/sığınma talebinde bulunanlara,

 • Valiliklerce yapılan ön inceleme sonucu resen ikamet izni verilmesi uygun görülmeyenlere,

Resen ikamet izni verilmeyecek başvurular ile ilgili işlemler en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanarak, dosya evrakı (İltica/Sığınma Müracaat ve Ön görüşme Formu, Mülakat Formu, Müracaatını destekleyen diğer bilgi ve belgeler, Mülakat Raporu, Deklarasyon) 2 nüsha düzenlenerek, bir nüshası dosyasında kalacak, diğer nüshası Bakanlığa gönderilerek alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.

Eğer başvuru sahibi hakkında Bakanlıkça ilk değerlendirme sonucu olumsuz karar alınması ve yabancının da bu karara karşı itiraz hakkını kullanmaması halinde yabancının ülkemizden çıkışı sağlanacaktır.

Başvuru sahibi, hakkında alınan olumsuz karara itiraz etmek istemesi halinde, kendisine iki gün süre tanınarak, itirazına ilişkin gerekçeleri içeren evraklar ivedilikle Bakanlığımıza gönderilecek ve alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Başvuru sahipleri Türkiye dahilinde (Ek-14)’te belirtilen İllere yerleştirilmektedir. Yerleştirilme yapılmayan illerce sadece başvuru ile ilgili işlemler yürütülmektedir. Bu nedenle, sığınmacı/mülteci yerleştirmesi yapılmayan Valiliklerimizce başvuru sahiplerine resen ikamet izni verilmeyecek, fakat başvuranın sevk edildiği ile intikal edene kadar geçen süre içerisinde kullanması için (EK-4)’teki Kimlik Tanıtma Belgesi tanzim edilerek sevk yazısı ile birlikte verilecektir. Bu kimlik belgesi Bakanlıkça uygun görülen sevk edileceği İl’ce de eskisi alınarak yenilecek ve Bakanlığımız talimatı doğrultusunda ikametine izin verilecektir.

^ 14. Başvuru Sahibine Ait Evrakın Gönderilmesi ve Yabancılar Projesine Veri Girişi

Resen ikamet izni verilenlerin dosya evrakı (İltica/Sığınma Müracaat ve Ön görüşme Formu, Mülakat Formu, Müracaatını destekleyen diğer bilgi ve belgeler, Mülakat Raporu, Deklarasyon) 2 nüsha düzenlenecek ve müracaatı takip eden 45 gün içerisinde; bir nüshası Bakanlığımıza gönderilecektir. Diğer nüshası dosyasında kalacaktır. Resen ikamet izni verilen veya verilmeyen başvuru sahipleri ile sığınmacı ve mültecilerin hakkında yapılan tüm işlemlerin POLNET’te bulunan Yabancılar Projesine veri girişi yapılacaktır.

^ 15. Başvuranların Başka İllere Sevk Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sevk İşlemlerini Geçekleştirilmesi

İllere sevk edilmeye ilişkin karar, öncelikle uydu illerimizin yoğunluğuna ilişkin istatistikler ve başvuru sahibinin ön görüşme sırasında yerleşmek istediği yere ilişkin talebi ile sebebi göz önüne alınarak Bakanlığımızca değerlendirilerek sonucu ilgili Valiliklere bildirilecektir.

Bakanlığımızca sevk edilmesi uygun görülenlere ilişkin bildirimi alan Valilikler tarafından, başvurana yazılı olarak tebligat yapacak ve tebligatın bir sureti ilgiliye verilecek ve sevk edildiği ile bilgi verilip, gönderilerek sevk işlemi tamamlanacaktır.

Başvuru sahibinin illerine gelmesine müteakip, Valilik Bakanlığa bilgi verecektir.

Başvuru sahibinin dağıtımı yapılan Valiliğe gitmemesi, firar etmesi vb. bir nedenle, sevk edildiği ile gitmemesi halinde sevk edildiği il tarafından V–71 tahdit kodu girilerek umum valilikler nezdinde aranması temin edilerek Bakanlığa da yazılı bilgi verilecektir.

 • ^ Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İkamet İli Değişiklik Talebi

İllere dağıtımı yapılanların, diğer İllerde akrabaları olduğunu beyan ederek başka bir İle sevk edilmeyi talep etmeleri halinde, ikamet ettiği İl Valiliğince sevk edilmeyi talep ettiği il Valiliğinden talebin inandırılıcılığına ve doğruluğuna ilişkin (akrabasının olup olmadığı hususunda) resen araştırma yapılacaktır. Bu araştırma sonucu, sevk talebine dayanak olan akrabalık derecesinin anne, baba, kardeş, eş, çocuğu, büyük anne, büyük babanın olduğunun anlaşılması halinde Valiliklerce sevki sağlanacaktır. Bu akrabalıkların dışındakiler ve tereddüde düşülen diğer durumlarda, araştırma sonucu Bakanlıkça değerlendirilmek üzere gönderilecek ve sevk talebinin uygun görülmesi halinde sevki sağlanacaktır.

 • ^ Sağlık Nedeniyle İkamet İli Değişiklik Talebi

İkamete bağlandığı ilde rahatsızlıklarını tedavi ettiremediği için tedavisinin yapılması amacıyla başka bir ile sevk edilmeyi talep edenler hakkında;

Tedavilerinin yapılamadığına dair devlet hastanesinden rapor aldırılacaktır. Bu rapor, İl Sağlık Müdürlüğünce incelenerek, yabancının tedavisinin hangi illerimizde yapılacağı belirlenecektir. Belirlenen iller arasında Valiliğinizce de değerlendirme yapılarak öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi metropol illerimiz haricindeki sığınmacıların genel olarak yerleştirildikleri illerden birine resen sevki sağlanarak Bakanlığa da bilgi verilecektir.

^ 16. Başvurusundan Vazgeçenler

Başvuru sahibi, başvurunun incelenmesi aşamasında ya da hakkında karar verildikten sonra sığınma başvurusundan vazgeçerek ülkemizden çıkmak istemesi halinde,

Eğer başvuru sahibi, serbest ikamet izni verilen veya mülteci misafirhanesinde barındırılanlardan ise, başvurusundan vazgeçtiğine dair dilekçesi ve dilekçesine istinaden bu yöndeki ifadesi alınarak, 15 gün içerside ülkemizi terk etmesi tebliğ edilecek, çıkış yapacağı hudut kapısı Valiliğine durum bildirilerek çıkışı sağlanacaktır.

Verilen süre sonunda ülkemizden çıkış yapıp yapmadığı kontrol edilecek, çıkış yaptığının anlaşılması halinde, yolcu giriş-çıkış sorgulama çıktısı ile talebinden vazgeçtiğine dair dilekçesi ve ifadesinin sureti Bakanlığa bilgi mahiyetinde gönderilecektir.

Başvuru sahibinin verilen süre içerisinde çıkış yapmadığının anlaşılması halinde, yakalandığında yakalayan il tarafından ülkemizden çıkışı yaptırılacaktır.

Başvuru sahibi, yabancı kabul ve geri gönderme merkezinde(yabancılar misafirhanesinde), veya kabul/barınma merkezinde zorunlu ikamete tabi tutulduğu esnada sığınma başvurusundan vazgeçmesi halinde, vazgeçtiğine dair dilekçesi ve dilekçesine istinaden bu yöndeki ifadesi alınarak mevcutlu olarak ülkemizden çıkışı sağlanacak ve birer sureti Bakanlığa gönderilecektir.

^ 17. Valiliklerce Resen İl Dışına Çıkma İzni Verilmesi

Kendilerine ikamet izni verilmiş olanların, diğer illerdeki işlerini takip etmek amacıyla (sağlık, akraba ziyareti, banka işlemleri, BMMYK ile görüşme, iş görüşmesi, kurs, tatil v.b.) kısa süreli izin talebinde bulunmaları durumunda, talepleri Valiliklerinizce değerlendirilerek resen 15 güne kadar yol belgesi düzenlenmek kaydıyla izin verecektir. Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan başvuru sahibi, mevcut sürenin uzatılması için bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne doğrudan müracaat ederek süresinin uzatılmasını dilekçe ile talep edecektir.

Talep üzerine ilgili Emniyet Müdürlüğü, ikamete bağlı bulunduğu il ile koordineli olarak talebi değerlendirecek ve olumlu görülmesi halinde on beş (15) güne kadar mevcut izin ve yol belge üzerine şerh düşülmek kaydı ile uzatılacaktır.

On beş (15) günlük süreyi geçen talepler hakkında gerekçeleri ve Valilik görüşü ile Bakanlığa işar sorularak alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.

Verilen izin sonunda ikamet iline dönmeyen yabancılar hakkında V–71 kodu girilerek umum Valilikler meyanında aranması sağlanacaktır.

^ 18. İkamet İlini İzinsiz Terk Edenler (Semti Meçhule Gidenler)

Mevcut uygulamada, işlemleri devam ederken semti meçhule gittiği anlaşılan başvuru sahiplerinin yakalanmaları amacıyla umum Valiliklere teleksleri çekilmektedir. Bu da mevcut prosedürü ve bürokrasiyi artırmaktadır.

Bundan böyle işlemleri devam ederken semti meçhule gittiği anlaşılan başvuru sahiplerinin Semti meçhule gittiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde yakalanmaları amacıyla umum valiliklere teleks çekilmesi yerine tahdit programına V–71 kodu girilerek sadece Bakanlığa bilgi verilecektir.

V–71 kodu çerçevesinde yakalanan başvuru sahibinin yakalanması halinde ikamet ile görüşülerek bir sakınca görülmez ise “Ülkemizde bulunduğu süre içerisinde ülkemiz kanunlarına uyması gerektiği, uymaması halinde sığınma başvurusuna bakılmaksızın hakkında 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet Ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak ülkemizden çıkartılabileceği” hususu anlayacağı dilde tebliğ edilerek kendi imkanları ile sevk edilecektir.

Semti Meçhulde olan başvuru sahibi, ülkemizi illegal olarak terk etmek isterken yakalanması veya ikamet adresini izinsiz terk etmeyi alışkanlık haline getirdiğinin anlaşılması halinde, ikamete bağlandığı İl Valilince mevcutlu olarak yakalayan Valilikten teslim alınacak, hakkında gerekli adli işlemleri yapacaktır. Serbest kalması halinde, Yabancılar misafirhanesinde barındırılarak durumu Bakanlığa bildirilerek alınacak talimat doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Anılan yabancıların kendiliğince illerinize dönmesi veya bir başka ilimizce yakalanarak illerinize iade edilmesi halinde semti meçhule gittiği süre içerisinde yaptığı işler hakkında mülakatı alınarak haklarında 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 17 ve 25’inci maddelerine istinaden adli işlem yapılacaktır.

Yapılan adli işlem sonucu ile birlikte semti meçhule gittiği süre içerisinde yaptığı işler hakkında mülakatı üç (3) gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilecektir.

^ 19. Başvuru Sahiplerine veya Sığınmacı ve Mültecilere Sağlanacak Olanaklar

Başvuru sahiplerine, sığınmacılara ve mültecilere, kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri tarafından kendi mevzuatları ve uygulamaları çerçevesinde çeşitli yardım yapılmaktadır.

Yardımların, ihtiyaç sahibi başvuran, sığınmacı ve mültecilerin kendi hayatlarını idame ettirene kadar, geçici olarak imkânlar ölçüsünde düzenli bir şekilde yapılabilmesi için, ikamet ettiği illerde, yılda en az bir defa Valiliğin koordinesinde Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler, Belediye, Millî Eğitim, Sağlık, İş-Kur, varsa Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile toplantılar düzenlenecektir.

Toplantılarda, başvuru sahipleri, sığınmacı ve mültecilere yönelik, sağlık yardımı, eğitim olanakları, beceri ve meslek eğitim, kültür, sosyal ve psiko -sosyal destekler, hukuki yardım, çalışma ve istihdam konuları ele alınacaktır.

Bilindiği gibi, psiko-sosyal ve sosyal yardım konusunda Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, gönüllü geri dönüş konusunda Anadolu Kalkınma Vakfı, 06-16 yaş grubundaki çocuklara eğitim desteği, dil becerisi, Türkçe dil kursları, bilgi ve beceri kursları konusunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile, psiko-sosyal destek konusunda İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve Uluslararası Muhacerat Komisyonu (ICMC) ile işbirliğinde bulunulmaktadır. Devletin mülteci ve sığınmacılar ile ilgili faaliyetlerinde, hem yükünün paylaşılması, hem de Devlet dışındaki kurum ve kuruluşların bu alana çekilmesi önemlidir. Bu çerçevede, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının da gerekli görüldüğünde bu toplantılara katılması sağlanacaktır.

Bu çerçevede, başvuru sahipleri, sığınmacı ve mültecilere ayni ve nakdi olarak yapılan sosyal yardımlar (Ek–10) “Sosyal Yardım Yapılan İltica/Sığınma Başvuru Sahiplerine ve Sığınmacı/Mültecilere İlişkin İstatistik Formu”na doldurulacaktır.

 • ^ Sağlık Yardımı

Başvuru sahipleri ile statü almış mülteci ve sığınmacıların tüm sağlık giderlerinin kendileri tarafından karşılamaları esastır.

Ancak kendi imkânlarıyla veya BMMYK aracılığıyla sağlık giderlerini karşılayamayan ve herhangi bir sosyal güvencesi de olmayanların sağlık giderleri mevzuat ve imkanlar ölçüsünde devletçe karşılanmaktadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından düzenlenen 31.01.2005 tarih ve 1262 sayılı, Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında yabancıların tedavilerinin ne şekilde sağlanacağına yer verilmiştir.

Bu kapsamda; SYDT Fonunun imkânları göz önünde bulundurularak, herhangi bir suiistimale yol açmadan, hiçbir şekilde sağlık giderlerini karşılama imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla, Emniyet Yabancılar birimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği ve koordine halinde bulunacaklardır.

Muayene veya tedavi olmak isteyen başvuru sahipleri, acil tedaviyi gerektiren durumlar haricinde, tedavi taleplerini öncelikle talep sahibinin durumunu en iyi şekilde bilen yabancılar birimine yapacaklardır. Yabancılar birimince bu talep değerlendirilerek, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bir yazıyla bildirilecektir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Emniyet Yabancılar birimince iletilen bu tür talepleri, kendi mevzuatları çerçevesinde ve anılan genelgede belirtilen esaslara göre değerlendirerek, sonuçlandıracaktır.

Başvuru sahiplerine, sığınmacılara ve mültecilere yapılan tüm yardımlar ile sağlık yardımlarına ilişkin harcamaların bilinmesi önem arz etmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce yapılan tüm harcamaların kaydedilmesi için bir otomasyon programı geliştirilmekte olup, 2007 yılı içerisinde faaliyete geçeceği ön görülmektedir. Ancak anılan program tam olarak faaliyete geçene kadar söz konusu yabancılara kişi bazında yapılan tüm yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Emniyet Yabancılar birimine bildirilecektir.

Bu kapsamda, tedavi görenler için yapılan harcamalar (Ek-7)“Sağlık Yardımı Yapılan İltica/ Sığınma Başvuru Sahiplerine ve Sığınmacı/Mültecilere İlişkin İstatistik Formu”na doldurulacaktır. Yapılacak diğer sosyal yardımlar için de koordine ve işbirliği halinde bulunulacaktır.


 • Çalışma İzni

Bilindiği üzere, mevzuatımıza göre ülkemizde statüsüne bakılmaksızın 6 (altı) ay ikamet tezkeresi düzenlenen yabancılar, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince, çalışmaya ilişkin gerekli şartlara sahip olmaları kaydıyla, yurt içinden çalışma izin başvurusunda bulunabilmektedirler.

İltica Sığınma Yönetmeliğinin 27 inci maddesine göreMülteci ve sığınmacıların ülkemizde kalacakları süre ile sınırlı olarak öğrenim görmeleri ve çalışmaları genel hükümlere tabidir.” hükmünü amirdir.

1951 Sözleşmesinin 17. Maddesi;

“Taraf Devletler, ülkelerinde yasal olarak ikamet eden her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uyguladıkları en müsait muameleyi uygulayacaklardır.” hükmünü içermektedir.


Bu kapsamda, en az 6 (altı) ay ikamet tezkeresi düzenlenen başvuru sahipleri ile mülteci ve sığınmacıların çalışma izni için müracaat etmeleri mümkün olup, çalışma izni almaları teşvik edilerek, yardımcı olunacaktır. Böylece hem ülkemizde kaldıkları müddetçe ülke ekonomisine katkıları sağlanacak, hem de kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanmış olacaktır.

Bu nedenle, ilinizde ikamet ettiği süre içerisinde çalışma izni alarak çalışanlara ilişkin istatistikî veriler, (Ek-8)“Çalışma İzni Alan İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri ve Sığınmacı/Mültecilere Ait İstatistik Formu” na doldurulacaktır.


 • ^ Eğitim Olanakları

222 Sayılı Öğretim ve Eğitim Kanununun 2. maddesine göre ülkemizde mecburi ilköğretim, 06–14 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır. Bu nedenle, statüsüne bakılmaksızın 06–14 yaş aralığındaki çocukların eğitim ve öğretime tabi tutulmaları mecburidir.


Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde, sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içerisinde, mülteci ve sığınmacılar ile başvuru sahiplerinin çocuklarının okullara kaydı ve devamı sağlanacaktır.


Öncelikle zorunlu eğitim çağındaki başvuru sahibi, sığınmacı-mülteci çocuklar için pilot okullar seçilerek, bu okullarda eğitim verilmesi hususu 25.03.2005 tarihinde Sayın Başbakanımızca imzalanarak yürürlüğe giren İltica/Göç Ulusal Eylem Planında altı çizilen önemli bir konudur. Zira, söz konusu şahısların ülkemizde bulundukları süre içersinde, Türk toplumu ile bütünleşmeleri ve ülkemizin sosya-kültürel yapısına uyum sağlamaları açısından eğitimin rolü son derece önem arz etmektedir.

Bu nedenle, eğitim politikamız çerçevesinde, hem söz konusu çocukların toplumdan dışlanmalarının önüne geçilmesi, hem de özellikle üçüncü ülkelere yerleştirilme süreci uzun sürenlerin toplumla kaynaşmasını sağlamak için pilot okullarda eğitim sağlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılacaktır.

Okul çağındaki çocuklardan ihtiyaç içerisinde olanlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Belediye ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından, eğitimlerini sağlamak amacıyla yardımcı olunacaktır. Bunun yanı sıra, orta öğretim ve yüksek öğrenime devam etmeleri için teşvik edilecektir.


Diğer taraftan, yetişkin, başvuru sahiplerinin, sığınmacıların ve mültecilerin, Belediye, Halk Eğitim, Milli Eğitim vb. kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen Türkçe ve diğer dil kursları ile meslek ve beceri edindirme kurslarına katılmaları teşvik edilecek ve ilgili birimlerle koordineli olarak yardımcı olunacaktır. Bu konularda özellikle üniversitelerin ve etkileşim içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarının desteği aranacak ve bu amaçla gerçekleştirilecek toplantılara katılımları sağlanacaktır.


Bu kapsamda, illerinde ilk ve orta öğretim ile lisede okuyan çocuklar ile yüksek öğrenim görenlerle ilgili istatistikî veriler ((Ek–9) “Öğrenim Gören İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri ve Sığınmacı/Mültecilere Ait İstatistik Formu”na doldurulacaktır.


^ 20. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İle İlişkiler

Sığınmacı statüsü verilen başvuru sahiplerinin üçüncü ülkeye yerleştirilme işlemleri Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde BMMYK tarafından yapılmaktadır.


Bunun yanında, Bakanlığımızca, diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanında BMMYK ile gerek kişisel başvurular, gerekse AB’ne uyum sürecinde iltica prosedürünün güçlendirilmesi amacıyla işbirliğine gidilmektedir.


^ 21. İstatistikî Veriler:

Bu çerçevede ülkenin kaynaklarını ihtiyacı olan zor durumda kalmış kişilere sunması açısından, başvuru sahipleri ile mülteci veya sığınmacı statüsü almış olan yabancılara yapılan yardımlar EK-10’da ki Formatlara uygun her ay POLNET üzerinden Bakanlığımıza gönderilecektir.


^ 22. İzleme Süreci

Türkiye’den iltica/sığınma başvurusunda bulunan, yabancı uyruklu ya da vatansız kişilere uygulanacak usul ve esaslarının, uygulama talimatına göre etkili bir şekilde yapılıp yapılmadığı ile uygulamada görülebilecek aksaklıkların ve hukuki boşlukların tespit edilmesi, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde çıkarılması öngörülen iltica mevzuatının, hukuki temelinin kuvvetlendirilmesi ve kapasitenin artırılması için, bu talimatının uygulanması Bakanlıkça takip edilecektir.

Bu çerçevede, Valilikler, uygulama talimatında görevlendirilen birimlere talimatın dağıtımını yapacak ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Konunun takibinin sağlanarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.


Abdülkadir AKSU

İçişleri Bakanı


E K L E R : (1-15 arası Ekler, Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı’nın

POLNET otamındaki http//egm1ydbmmb01 adresinde bulunmaktadır.)


Ek–1: İltica-Sığınma Başvuru Sahiplerine Tebliğ Edilecek Hususlar

Ek- 2: İltica-Sığınma Başvuru Bildirim Formu

Ek–3: İltica/Sığınma Müracaat ve Ön Görüşme Formu

Ek–4: Kimlik Tanıtma Belgesi

Ek–5: Kişisel Mülakat Randevu Belgesi

EK-6: İltica-Sığınma Mülakat Formu

Ek-7: İltica/Sığınma Başvuru Sahiplerine ve Sığınmacı/Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımlarına İlişkin İstatistik Formu

Ek-8: Çalışma İzni Alan İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri ve Sığınmacı/Mültecilere Ait İstatistik Formu

Ek-9: Öğrenim Gören İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri ve Sığınmacı/Mültecilere Ait İstatistik Formu

EK-10: İltica-Sığınma Başvuru Sahiplerine ve Sığınmacı/ Mültecilere yapılan Sosyal Yardımlarla İlgili İstatistik Formu

EK-11: İltica-Sığınma Başvuru Sahiplerine ve Sığınmacı / Mültecilere Ait İstatistik Formu

EK-12: İltica-Sığınma Başvurusu Yapanlara Ait Sayısal Durum Formu

EK-13-A: Yoğunlaştırılmış Uzmanlık Seminerleri, İltica/sığınma Mülakat Teknikleri, Mülteci Statüsü Belirleme Stajı, Menşe Ülke Bilgisi Elde Etme ve Bu Bilgileri İltica Prosedürlerinde Kullanma Stajı gören personel listesi

EK-13-B: İltica hukuku, Mülteci Statüsü Belirleme Eğitimi Alan Personel listesi

EK- 14: İltica ve Sığınma Başvuru Sahipleri ile Mülteci ve Sığınmacıların Yerleştirildiği Resen

İkamet İzni Verecek İller

Ek-15 Türkiye’deki İltica/Sığınma Başvuru Sahipleri İçin Temel Bilgiler Broşürü


NOT: Yukarıdaki Ekler, sürekli olarak ihtiyaçlar çerçevesinde Bakanlıkça POLNET otamında yenilenebilecek ve yeni istatistikî bilgiler istenebilecektir.


Ek–15 “Türkiye’deki İltica/Sığınma Başvuru sahipleri İçin Temel Bilgiler” Broşürü, İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar/Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüklerince yeterli sayıda çoğaltılarak müracaat makamlarında veya hudut kapılarında ve başvuru yapılması muhtemel birimlerde yeterli sayıda çoğaltılarak bulundurulacaktır. Farklı dillerde Bakanlıkça hazırlanacak broşür bilahare POLNET ortamında yayınlanacaktır.

İstatistikî bilgiler, her hangi bir resmi yazışmaya gerek olmadan İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar birimlerince POLNET ortamında (Outlook yoluyla) Bakanlığımıza gönderilecektir. Bu nedenle, Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, İltica Göç ve Vatandaşlık Şube Müdürlüğü (Dahili Tel: 32 95 ) ile irtibat halinde bulunularak Eklerin güncel hali takip edilecektir.


D A Ğ I T I M :

G e r e ğ i : B i l g i :

Başbakanlığa (Ek konmadı) Genelkurmay Başkanlığına(Ek Konmadı)

(Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Gnl.Müd.) AB Genel Sekreterliğine (Ek Konmadı)

(Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Gnl.Müd.) Adalet Bakanlığına “

Dışişleri Bakanlığına (KYGK) (Ek Konmadı) MİT Müsteşarlığına “

Sağlık Bakanlığına “ Jandarma Genel Komutanlığına “

Milli Eğitim Bakanlığına “ Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne “

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına “ Kızılay Genel Müdürlüğüne “

81 İl Valiliğine (E-Posta) “


İlkadım Cad.No:89 Dikmen 06100 ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:M.ANLAŞIKER /İ.SEMİZOĞLU

Telefon:(0312) 412 32 30- 412 32 81- 412 32 82 Faks: (0312) 466 90 11

http//egm1ydbmmb01 Elektronik Ağ:yhidb@egm.gov.tr
1   2   3   4   5

Reklamlari:

Similar:

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconT. C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconİÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Genel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconMaliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce; “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun maddesi gereğince vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla getirilen

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconOsman Nihat Şen Emniyet Genel Müdürlüğü

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconBİLİŞİM ŞUURU Osman Nihat ŞEN Emniyet Genel Müdürlüğü

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜTBE TERFİ SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü iconEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ OKUTMA YÖNETMELİĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents